Show simple item record

dc.contributor.advisorMette Moen Baatvik
dc.contributor.authorPia Kristine Ottervik Berge
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:49Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:35423874
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000718
dc.description.abstractValget av tema for denne oppgaven springer ut fra en selvopplevd episode som fikk meg til å reflektere rundt hvordan makt og ulike samspillseffekter påvirker hvordan mennesker med voldelig, truende eller utagerende atferd møtes av de som jobber i velferdssystemet vårt. På bakgrunn av at helse- og velferdssektoren er den mest utsatte sektoren for vold og trusler i arbeidslivet søker den gitte problemstillingen å bevare: På hvilken måte kan vold, trusler og utagerende atferd håndteres av sosialarbeidere? Dette er følgelig en studie om håndtering av vold, trusler og utagerende atferd basert på eksisterende forskning, generert ved strukturert litteratursøk. Metoden har resultert i funn av syv vitenskapelige publikasjoner og sammen med et utvalg bakgrunnsdata, danner disse grunnlaget for oppgaven. Fra en sosialarbeiders perspektiv belyser oppgaven hvordan ulike fortolkninger av voldelig og truende atferd er bestemmende for hvordan man forebygger, møter og håndterer atferden. Den tar for seg balansegangen mellom makt og avmakt, hvordan tiltak på struktur- og organisasjonsnivå påvirker tillit, sosial støtte, personlig kompetanse og skjønnsutøvelse. Samt hvordan konsekvenser av vold og trusler over tid påvirker oss, og vår ivaretakelse av de menneskene vi møter i vårt virke. Helse- og sosialarbeid forekommer innenfor det relasjonelle feltet. Håndtering av denne typen atferd vil derfor avhenge av ulike samspillsfaktorer og fortolkningsgrunnlag som gjensidig påvirker hverandre og forandres i takt med tiden vi lever i. På bakgrunn av dette kan man ikke fastsette én måte sosialarbeidere kan håndtere vold, trusler og utagerende atferd på da flere faktorer er bestemmende for håndteringen. Håndteringen kan imidlertid ta utgangspunkt i at vold, trusler og utagerende atferd er en uttrykksform som krever at sosialarbeideren får rom til å ivareta og ta i bruk sin profesjonelle og personlige kompetanse.
dc.description.abstractThe choice of topic stems from a self-perceived episode which made me reflect on power and how different interactional effects affect how people with violent, threatening or aggressive behaviors are met by those who work in our welfare system. The health and welfare sector is the most vulnerable sector to violence and threats in working life, and the given issue seeks to preserve: In what way can violence, threats and aggressive behaviour be handled by social workers? Consequently, this is a study on the management of violence, threats and aggressive behaviour based on existing research, generated by structured literature searches. The method has resulted in the discovery of seven scientific publications and, together with a selection of background data, these form the basis for the thesis. From a social worker's perspective, the thesis sheds light on how different interpretations of violent and threatening behaviour determine how to prevent, meet and manage such behaviour. It addresses the balancing act between the different usage of power, how measures at the structural and organizational level affect trust, social support, personal competence and the exercise of discretion. As well as how the consequences of violence and threats over time affect us, and our care of the people we meet in our sector. Health and social work operates within the relational field. Handling of this type of behaviour will therefore depend on different interaction factors and basis of interpretation that mutually affect each other and change over time. We cannot establish one specific way in which social workers can deal with violence, threats and aggressive behaviour, as several factors determine how one can handle situations. However, the handling can be based on the fact that violence, threats and aggressive behaviour are a form of expression that requires the social worker to make room for his/her professional and personal competence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMennesket bak atferden - En studie om håndtering av vold, trusler og utagerende atferd
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record