Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBell, David Andreas
dc.contributor.authorHafeld, Ida Alice
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:33Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:46998338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000700
dc.description.abstractBarn og unge som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status, har større sannsynlighet for å oppleve helseproblemer og utfordringer knyttet til skolen og skoleprestasjoner. I tillegg til dette, har sosioøkonomisk status en tendens til å gå i arv, noe som betyr at disse barna risikerer å bli marginalisert i voksen alder. Denne bacheloroppgaven tar sikte på å besvare følgende problemstilling: «På hvilken måte kan Nav bidra til å forhindre negative konsekvenser av å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status?». Teksten er en teoretisk oppgave, og gjennom systematiske litteratursøk har jeg funnet fram til relevant litteratur som belyser problematikken og ser etter mulige løsninger. Jeg har benyttet Pierre Bourdieus teori om kapital som oppgavens teoretiske perspektiv. Med utgangspunkt i prosjektene Nav-veileder i videregående skole og Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, undersøker jeg hvordan Nav kan bidra til å forhindre negative konsekvenser av å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status. Funnene viser at prosjektene kan fungere som tiltak som bidrar til å forhindre negative konsekvenser i form av helseproblemer og skoleprestasjoner. Tiltakene kan også føre til økt kapital blant barn og unge både nå for fremtiden. Til tross for dette, mener jeg avslutningsvis at tiltakene isolert sett ikke tilstrekkelig for å hindre at barn og unge ender opp med lav sosioøkonomisk status som voksen.
dc.description.abstractChildren and youth that grow up in families with low socioeconomic status, are more likely to experience health problems and challenges related to school and school performance. In addition to this, socioeconomic status tends to be inherited, which means that these children risk being marginalized in adulthood. This bachelor thesis aims to answer the following question: "In what way can Nav contribute to preventing negative consequences of growing up in a family with low socioeconomic status?". The text is a theoretical thesis, and through systematic literature searches I have found relevant literature that sheds light on the problem and looks for possible solutions. I have used Pierre Bourdieu's theory of capital as the theoretical perspective of the thesis. Based on the projects Nav supervisor in high school and Holistic follow-up of low-income families, I investigate how Nav can help to prevent negative consequences of growing up in a family with low socioeconomic status. The findings show that the projects can function as measures that help prevent negative consequences in the form of health problems and school performance. The measures can also lead to increased capital among children and youth both now and in future times. Despite this, in conclusion, I believe that the measures in isolation are not sufficient to prevent children and young people from ending up with low socioeconomic status as adults.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTiltak i Nav rettet mot barn og unge - Å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel