Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEllefsen, Cecilie
dc.contributor.authorAndreassen, Mathea
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:23Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:48507379
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000690
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne oppgaven tar utgangspunkt i å besvare problemstillingen «hvilken betydning kan samfunnsarbeid ha for personer med alvorlige psykiske lidelser?». Det har blitt skrevet en teoretisk oppgave og metoden som er brukt for innhenting av eksisterende data er systematiske litteratursøk. Den teoretiske forståelsesrammen for oppgaven er samfunnsarbeid, som hovedsakelig blir presentert av Hutchinson. Det kommer tydelig frem av forskningen at personer med alvorlige psykiske lidelser bære med seg mer stigma enn andre lidelser, som kan få konsekvenser. Problemstillingen har blitt belyst ut ifra ulike samfunnsområder som har mangler eller kan virke ekskluderende eller marginaliserende for personer med alvorlige psykiske lidelser. Bolig, arbeid og det sosiale og personlige er tillagt spesiell vekt. Biologisk eller medisinsk forståelse er dominerende når det er snakk om alvorlige psykiske lidelser. Samfunnsarbeid vil bli presentert som en alternativ forklaring, da den medisinske forståelsen har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Litteraturen fremmer at det kan være nødvendig å løfte problemer som kan bli forstått som individuelle, til et samfunnsnivå.
dc.description.abstractABSTRACT This paper aims to answer the issue of “what significance can community work have towards people with severe mental illnesses?”. It has been written a theoretical thesis and the method used to obtain existing data is systematic literature searches. The theoretical framework for understanding the thesis is community work, which is mainly presented by Hutchinson. It becomes clear through the research that people with severe mental illnesses carry more stigma than other illnesses, which can have consequences. The issue has been elucidated based on various areas of society that have an exclusionary or marginalizing effect on people with severe mental illnesses. Housing, work, and the social and personal aspects have specifically been emphasized. Biological or medical understanding is dominant when it comes to people with severe mental illnesses. Community work will be presented as an alternative explanation, as the medical understanding has proven to be insufficient. The literature suggest that it may be necessary to raise issues that can be understood as individualistic, to a societal level.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamfunnsarbeid og dets betydning for personer med alvorlige psykiske lidelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel