Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMo, Idun Garmo
dc.contributor.authorLedal, Kristina Holen
dc.contributor.authorIversen, Sofie Skyttersæter
dc.date.accessioned2022-06-23T17:19:43Z
dc.date.available2022-06-23T17:19:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108383376:110750871
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000391
dc.description.abstractSom følge av covid-19 pandemien har samfunnet endret seg drastisk. Mange organisasjoner har blitt tvunget til å gjennomføre endringsprosesser. Med utgangspunkt i dette skal vi i oppgaven vår undersøke hvilke endringsprosesser pandemien har medført på hovedstyret i en frivillig idrettsorganisasjon, og hvor viktig motivasjon har vært i denne prosessen. Vi har undersøkt en stor frivillig idrettsorganisasjon, som vi har valgt å anonymisere grunnet personvern. Styret vi undersøker var det avtrappede hovedstyret som satt da pandemien inntraff. I oppgaven presenteres og anvendes ulike teorier innenfor endring, endringsstrategi og motivasjon. Vi har drøftet problemstilling oppimot teori med bakgrunn i de dataene vi har innhentet fra respondentene. For å besvare vår problemstilling var det hensiktsmessig å benytte kvalitativ metode. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med styremedlemmer fra organisasjonen. Med bakgrunn i teoriene vi har valgt, utformet vi en semistrukturert intervjuguide. For å belyse problemstillingen fra ulike perspektiver har vi intervjuet leder og tre styremedlemmer. Grunnet begrensede ressurser har vi intervjuet fire av ni fra det avtrappede hovedstyret. Vi er svært overrasket over hvor godt denne frivillige idrettsorganisasjonen har klart å utnytte pandemien til sin fordel. Motivasjon har hatt en sentral rolle i styret for å klare å gjennomføre og implementere ulike endringsprosesser. Faktorer som tillit, samhold, tilhørighet og godt arbeidsmiljøet har vært svært viktig for styret. Endringene har hovedsakelig vært effektivisering og digitalisering av arbeidsoppgaver og prosesser i organisasjonen.
dc.description.abstractAs a result of the covid-19 pandemic our society has changed drastically. Several organizations have been forced to implement change. Through this bachelor-thesis we will examine what types of change processes the covid-19 pandemic has led to for the board of a voluntary sports organization and how important motivation has been in this process. Due to privacy concerns we have chosen to anonymize the organization. We have interviewed the retired board that sat when the pandemic occurred. Throughout the following thesis we present and apply different theories within change, changestrategy and motivation. We have discussed the research question up against theory based on the data that we have obtained from our interview subjects. To be able to answer our research question we performed qualitative research with the board members from the organization. Based on the theories we have chosen we made a semi-structured interview guide. To shed light on the issue from different perspectives we interviewed the chairman and three board members. Due to limited resources, we have interviewed four out of nine from the retired board. We are truly surprised of how well this voluntary sports organization has managed to exploit the pandemic to its advantage. Motivation has played a central role in the board to be able to carry out and implement various change processes. Factors such as trust, unity, belonging and good working environment have been very important to the board. The main changes have been streamlining and digitalization of the work tasks and procedures in the organization.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn casestudie om hvordan et hovedstyre i en frivillig idrettsorganisasjon håndterte endringene som covid-19 pandemien medførte
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel