Show simple item record

dc.contributor.advisorAudun Havnen
dc.contributor.advisorTrond Nordfjærn
dc.contributor.authorTuva Strindberg
dc.contributor.authorHelene Antonsen
dc.date.accessioned2022-06-22T17:19:30Z
dc.date.available2022-06-22T17:19:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104435896:19642850
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000113
dc.description.abstractBakgrunn: Uteblivelse fra timer har en negativ påvirkning på pasient, behandler, behandlingsutfall og helsesystemet. Dette er et gjennomgående problem i rusbehandling, og spesielt blant unge voksne. Ettersom det er et så vanlig problem, har studien valgt å undersøke hvordan det oppleves for både pasient og behandler å prate om uteblivelse fra behandlingstimer når ustabilt oppmøte er et problem. Metode: Syv pasienter i behandling ved Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros distriktpsykiatriske senter og fem behandlere ble intervjuet. Det ble brukt semistrukturerte intervju og dataene ble analysert kvalitativt ved hjelp av tematisk analyse. Resultat: Pasientinformantene hadde større fokus på forutsetningene for at samtalen om uteblivelse skulle være greit for dem, enn hvordan samtalen om uteblivelse fra behandlingstimer opplevdes. Det første hovedtema i denne gruppen var Det krevende relasjonelle, som beskriver hvordan pasientene har behov for tid til å bli trygg og klare å være ærlig. Tilpasse seg pasienten handler om at pasientene ønsker at behandleren er opptatt av å forstå dem som mer enn en pasient og gir tilstrekkelig informasjon. God kommunikasjon om vanskelige tema beskriver at pasientene har behov for at behandleren toner seg inn på pasienten og stiller åpne spørsmål om uteblivelse fra behandlingstimer. For behandlergruppen ble det identifisert to hovedtema: Samtalen er en fasilitator og Ambivalens, med tre tilhørende tema. Samtalen er en fasilitator handler om at behandlerne ser samtalen om uteblivelse fra behahandlingstimer som en mulighet til å få mer innsikt i pasientens forståelse og behov, samtidig som det kan styrke den terapeutiske alliansen og de sammen kan finne praktiske løsninger for å forhindre ustabilt oppmøte. Ambivalens beskriver en generell usikkerhet knyttet til hvordan de skal forstå uteblivelser, hvilken effekt samtalen har og når denne samtalen er hensiktsmessig. Konklusjon: Behandlerinformantene uttrykte at de ønsker å tematisere uteblivelse oftere med pasientene sine. Pasientinformantene var opptatt av fordelene med å ha vanskelige samtaler, inkludert om uteblivelse fra timer, og uttrykket et behov for støtte rundt slike samtaler. Samtidig har den aktuelle pasientgruppen belyst hvordan de som gruppe har en sårbarhet knyttet til å føle seg avvist når uteblivelse blir adressert. Dette kan gjøre samtalen om uteblivelse utfordrerne for begge parter. Det fremgår i den aktuelle studien at behandlerne kan trenge mer ekstern støtte og retningslinjer for å redusere antallet usikkerhetsmoment de opplever knyttet til å vurdere tematiseringen av uteblivelse. Dette kan trolig øke behandlernes terapeutiske tilstedeværelse, noe som vil kunne øke sannsynligheten for at pasientene får en positiv opplevelse av relasjonen til behandler og behandlingstimen.
dc.description.abstractBackground: Absence from therapy sessions is a frequent issue in treatment for substance use disorders (SUD), especially among young adults. This negatively affects patients, therapists, treatment outcomes and the health care system. As it is such a widespread problem, there is a need for more research on how patients and therapists experience talking about non-attendance when unstable attendance is a problem. Method: In this study, five therapists at the Psychiatric Youth Team (PUT) at Nidaros District Psychiatric Center and seven patients were interviewed. Semi-structured interviews were used, and the data were qualitatively analysed using thematic analysis. Result: The responses from the patient group highlighted the necessary preconditions for a meaningful conversation about treatment attendance. The first main theme that emerged was The relationship is demanding, which describes how patients need time to become confident and honest in the relationship with the therapist. The second theme was Adapting to the patient, which connected to the patients’ desire to be seen by the therapist in a holistic way, in addition to providing relevant information. The third main theme was Good communication on difficult topics, which described patients’ needs for therapists to tune in and ask open questions about attendance. Interviewees from the therapist group discussed potential outcomes and uncertainties of initiating conversations regarding attendance. The first main theme that emerged was The conversation is a facilitator. In this theme, the therapists understood the conversation as an opportunity to 1) understand how the patients were thinking 2) strengthen the alliance between therapist and patient, and 3) find practical solutions to prevent non-attendance. The second main theme was Ambivalence, which highlighted the therapists’ uncertainty regarding the interpretation of non-attendance, impact of the non-attendance conversation, and its timing. Conclusion: The main finding of the study was that therapists want to address non- attendance more often with patients. Patients see the benefit of having difficult conversations, including non-attendance, however, require support to do this. For patients, it was clear they often felt rejected when non-attendance was addressed, making this conversation a challenge for both parties. This study found that therapists may need additional support and guidelines to reduce uncertainties when debating to initiate a non-attendance conversation with patients. Reduced uncertainties could reinforce therapeutic presence, which could increase the probability that the patient has a good experience of the relation and the therapy session.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLegger jeg en ekstra stein til byrden? En kvalitativ studie om hvordan en samtale om uteblivelse fra behandlingstimer oppleves for behandlere og pasienter når ustabilt oppmøte er et problem
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record