Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorSkaftun, Jakob
dc.contributor.authorStøkken, William
dc.contributor.authorHjorteland, Mats Andreassen
dc.contributor.authorJensen, Tobias Monn
dc.date.accessioned2022-06-10T17:20:00Z
dc.date.available2022-06-10T17:20:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108382936:110348576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998377
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å verdsette oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon per 31.12.2021, som er børsnotert på Oslo børs. For å kunne svare på problemstillingen har vi delt oppgaven opp i en strategisk-, regnskaps- og til slutt en finansiell analyse. Før vi begynner på analysene har vi etablert et bedre grunnlag for å forstå oppdrettsnæringen. Vi har sett på historien til selskapet og bransjen, og hvilke utfordringer som eksisterer per dags dato. Med dette i bakhodet, har vi foretatt den strategiske analysen. Denne starter med en PESTEL-analyse for å se på eksterne faktorer som kan påvirke selskapets drift og strategi på godt og vondt, før vi har satt disse opp mot Porters fem konkurransekrefter. Til slutt i analysen vil vi se på interne faktorer gjennom VRIO og oppsummere i en SWOT-analyse. I den andre delen av oppgaven har vi regnet ut flere nøkkeltall fra NRS sine regnskap. Vi har fokusert på utviklingen i lønnsomhet, soliditet, finansiering og likviditet for å bedre forstå selskapets posisjon og framtidsutsikter. Funnene herfra har vi deretter sett opp mot våre konklusjoner i den strategiske delen av oppgaven. Resultatet av analysen viser at NRS har en sterk og solid økonomi, som gjør dem godt rustet for fremtidige investeringer og drift. Samtidig viser våre funn at intens konkurransesituasjon og nye metoder for produksjon av laks, kan potensielt være en trussel fremover om ikke NRS sin satsing på havmerder lykkes. Siste del av oppgaven er en fundamental analyse der vi har brukt Discounted Cash Flow til å besvare problemstillingen. Tall hentet fra NRS sitt regnskap og prognoser fra PWC er brukt til å etablere et avkastningskrav, samt egne estimeringer av vekst for fremtidige kontantstrømmer. Med ulike antagelser har vi endt opp med en aksjekurs på kr 240,62 NOK. Videre har vi brukt multippelanalyse til å estimere NRS sin aksjekurs, der vi har sammenlignet selskapet med andre aktører i bransjen. Snittet av analysen viser en kurs på kr 209,80 NOK. Til slutt har vi på bakgrunn av våre funn vektet DCF-analysen 60% og multippelanalysen 40%. Dette gir et endelig kursmål på kr 228,43 NOK, som i skrivende stund den 21.04.2022 er på kr 240,5 NOK. Vår verdsettelse er derfor ca. 5,4% lavere enn virkelig verdi, men ca. 40% høyere enn reell aksjekurs på verdsettelsestidspunktet 31.12.2021.
dc.description.abstractThe purpose of our thesis has been to give an appraisal of Norway Royal Salmon (NRS) per 31.12.2021, which is listed on the Oslo Stock Exchange. To answer our thesis statement we have divided our work into three parts - a strategic, accounting and financial analysis. Before we embark on our analyses, we have established a footing to better understand the fish breeding and farming business. We have reviewed the history of the company as well as the industry, and what challenges they both face today. With this in mind, the strategic analysis has been executed. It starts with a PESTEL analysis in order to examine external factors that can influence the day-to-day activities for better or for worse. Following the PESTEL analysis we go through an analysis of Porter’s Five Forces in the case of NRS. The strategic analysis is finished off with a review of NRS´ internal factors by means of VRIO, and summarized with a SWOT analysis. In the second part of our thesis we have looked at the financial management of NRS. In this part of the analysis we have focused on profitability, solidity, financing and liquidity in order to better understand NRS’ position and future. The calculated figures have then been discussed in light of our findings in the strategic analysis. The results from the accounting analysis show that NRS has a strong base of operations, which makes them suited for future investments and growth. At the same time, our research shows an intense situation of competition along with new and improved methods of salmon production that can potentially threaten NRS’ operation unless their investments towards seaborn pens is fruitful. The final part of our thesis is the fundamental analysis where we utilize the discounted cash flow method (DCF) to appraise NRS. Through NRS’ financial reports and forecasts from PWC we have established a figure for the required return, in addition to our own growth estimates to simulate future cash flows. With the calculated figures and Gordon’s Formula we calculated a stock price of 240,62 NOK. Furthermore, we assessed NRS from a market perspective by estimating the stock price based on P/E, P/B, and EV/KG. The last three valuation methods give us an average stock price of 209,80 NOK. To calculate our final stock price we use a weighted average of our previously calculated stock prices, where the DCF analysis is weighted 60% and the market based analysis is weighted 40%. The result is a stock price of 228,43 NOK. At the moment of writing (21.04.2022) we experience a real stock price 240,5 NOK. Our appraisal is therefore 5.4% lower than the stock price at the time of writing, but approximately 40% higher than what the stock price was per 31.12.2021.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Norway Royal Salmon ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record