Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorHermann, Guro Hennissen
dc.contributor.authorRambøl, Henrik Bryn
dc.contributor.authorUssvær, Jonas Moum
dc.date.accessioned2022-06-10T17:19:53Z
dc.date.available2022-06-10T17:19:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108382936:110321680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998371
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å foreta både kontekstuelle, tallbaserte og strategiske analyser av selskapet for å kunne gjøre en verdivurdering av selskapet per 31.12.2021. Vi ser på de interne og eksterne faktorene som påvirker Norwegian sine muligheter i flybransjen. Dette gjør vi ved hjelp av forskjellige analytiske modeller som rammeverk. Gjennom de strategiske analysene har vi lært at Norwegian stiller uten noen spesielle konkurransefortrinn eller særlige fordeler fra bransje eller miljø. Det skal nevnes at grunnet rekonstruksjonen og korona fikk Norwegian en gyllen mulighet til å omforhandle leasingavtaler til en mer gunstig leasing-rate og PBH avtaler, som vi vil forklare nærmere i kapittel 2.2. Dette kan imidlertid gi Norwegian en midlertidig fordel på markedet. Ytterligere viser nøkkeltallene fra regnskapsanalysen først og fremst hvor ekstraordinære de siste årene med pandemien har vært, og med det hvor vanskelig det er å se på simple nøkkeltall for å estimere den finansielle situasjonen til Norwegian. Imidlertid virker det som om Norwegian har en god trend innen soliditet og likviditet, som en konsekvens av deres fokus på å redusere gjelden. Lønnsomheten har vært vanskelig å se en trend på de siste årene. Normalt sett vil nøkkeltall kunne sees på mer konkret om faktorer rundt selskapet er «normale». Det blir imidlertid offer for subjektiv tolkning og antakelse at vi ser en positiv trend. Finansiell analyse og kontantstrømanalyse vil i likhet med andre verdier være ekstremt påvirket av koronasituasjonen, og dermed være vanskelig å bruke som tall for å predikere en lineær utvikling basert på de siste fem årene. Dette har blitt løst på forskjellige måter under de ulike postene, ikke uten subjektiv tolkning og vekting. Vi har funnet et potensiale for lønnsom drift innen 2023, gitt at prediksjonene om tilnærmet normal drift i flybransjen gjelder (se 2.1). Vår estimerte aksjekurs 31.12.2021 på 33,75 NOK viser at vi har kommet frem til en aksjekurs betydelig over markedskursen på 10,75 NOK per 30.12.2021 (Yahoo Finance, 2021). Konklusjonen vil drøfte rundt denne prisen ytterligere. Vi konkluderer med en kjøpsanbefaling.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to complete contextual, numerical, and strategical analysis of the company in order to evaluate their stock-price per 31.12.2021. We look at the internal and external factors that affect Norwegian's opportunities in the aviation industry. We do this using different analytical models as a framework. Through the strategic analysis, we have learned that Norwegian has no special competitive advantages or special advantages from the industry or the environment. It should be mentioned that due to the reconstruction and the corona pandemic, Norwegian was given a golden opportunity to renegotiate leasing agreements at a more favourable leasing rate and PBH agreements, to which we will further elaborate on in chapter 2.2. This could give Norwegian a temporary advantage over the market. Furthermore, the key figures from the accounting analysis show first of all how extraordinary the last few years of the pandemic have been, and with how difficult it is to look at simple key figures to estimate Norwegian's financial situation. However, it seems that Norwegian have a good trend in solvency and liquidity because of their focus on reducing the debt. It has been difficult to see a trend in profitability the recent years. Normally, key figures can be seen in more concrete terms if factors around the company are «normal». However, it falls victim to subjective interpretation and the assumption that we see a positive trend. Financial analysis and cash flow analysis, like other values, will be extremely affected by the corona situation, and thus be difficult to use as figures to predict a linear development based on the last five years. This has been resolved in different ways on the various items, not without subjective interpretation and weighting. We have found a potential for profitable operations by 2023, given that the predictions on almost normal operations in the aviation industry apply (see 2.1). Our estimated share price per 31.12.2021 of NOK 33,75 shows that we have arrived at a share price significantly above the market price of NOK 10,75 as of 30.12.2021 (Yahoo Finance, 2021). The conclusion chapter will discuss this price further. Our tick recommendation is to buy.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel