Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUnsgaard-Tøndel, Monica
dc.contributor.authorKanestrøm, Lise Henden
dc.date.accessioned2022-05-30T12:22:23Z
dc.date.available2022-05-30T12:22:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100599577:101708490
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996797
dc.description.abstractTittel: Varierende forekomst av hoftebrudd, og fysioterapeutens mulige påvirkning Hensikt: Hensikten med denne studien vil være å finne ut om det finnes sosiodemografiske forklaringer eller andre mulige faktorer til at antall hoftebrudd varierer ulike steder i Norge, for deretter å knytte dette opp mot fysioterapi og forebyggende tiltak. Problemstilling: I hvilken grad kan det sees en sammenheng mellom hoftebrudd satt opp mot sosiodemografi og andre mulige faktorer? Og hvordan kan dette mulig brukes i fysioterapeutens valg av forebyggende tiltak? Metode: Litteraturstudie. Det ble gjennomført søk i databasene «PubMed» og «Oria» i tidsperioden uke 40-44 i 2021. Resultat: Det ble funnet en høyrere forekomst av hoftebrudd i vintermånedene, sammenlignet med sommermånedene. 63.5-67% av bruddene skjedde innendørs, og det var 7% høyere sannsynlighet for brudd hos kvinner med bosted over 107moh og lengere enn 15.8km fra kysten. En øst-vest gradient hos kvinner ble funnet, samt signifikant lavere insidens i de fire nordligste fylkene sammenlignet med Oslo. Konklusjon: Resultatene viser til variasjoner i forekomsten av hoftebrudd. Dette er ikke nok til å kunne konkludere med konkrete forklaringer til sammenhengene som ble funnet, satt opp imot sosiodemografiske og andre mulige faktorer. Dette gjør at det videre ikke kan konkluderes med spesifikke fysioterapeuteiske forebyggende tiltak.
dc.description.abstractTittle: The variation in the incidence of hipfracure, and the possible influence of the physiotherapist Porpouse: The purpose of this study will be to find out if there are socio-demographic explanations or other possible factors possibly influencing the number of hip fractures varying in different places in Norway, and then link this to physiotherapy and preventive measures. Research question: To what extent can a connection be seen between hip fractures in relation to socio-demographics and other possible factors? And how can this possibly be used in the physiotherapist's choice of preventive measures? Method: Review. The databases "PubMed" and "Oria" were used to conduct search during the weeks 40-44 in 2021 Results: A higher incidence of hip fractures was found in the winter months, compared to the summer months. 63.5-67% of the fractures occurred indoors, and there was a 7% higher probability of fractures in women living above 107 meters above sea level and longer than 15.8 km from the coast. An east-west gradient in women was found, as well as significantly lower incidence in the four northernmost counties compared with Oslo Conclusion: The results refer to variations in the incidence of hip fractures, but are not enough to be able to conclude with concrete explanations for the connections that were found against sociodemographic and other possible factors. This means that it is not possible to conclude with specific physiotherapeutic preventive measures
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVarierende forekomst av hoftebrudd, og fysioterapeutens mulige påvirkning
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel