Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen Johan Berg
dc.contributor.advisorMa Yan
dc.contributor.authorZhou Yingtao
dc.date.accessioned2022-05-12T17:20:10Z
dc.date.available2022-05-12T17:20:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:93613235:47011604
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995513
dc.description.abstractFor tiden er miljøproblemet mye bekymret av samfunnet; og industrien har blitt avslørt som en stor bidragsyter av forskere. Selv om det er nyttig å lindre det med å "redusere" industriavfallet, vil det ikke være uendelig å "redusere". Siden mesteparten av "industriaktiviteten" skaper rester og trenger råmateriale samtidig, ser det teoretisk sett ut til at "gjenbruk av avfallet" har uendelige muligheter. Uansett hvilken rest som gjenbrukes på samme eller et annet felt, vil det være til fordel for miljøet ved å "utnytte industriavfall" og "redusere bruken av primærmateriale". Metallurgisk produksjon er ikke triviell i industrisektorene, og den kan ikke fjernes fra dagens menneskeliv. Siden både konstruksjon og "aluminiumsproduksjon" fortsatt er betydelige i Kina. I denne forskningen har vi tatt for oss å bruke "gjenbruk"-konseptet på fastlandet i Kina, via en casestudie om "bruk av bauksittresten til å produsere uorganisk bindemiddel for betong". Vi har undersøkt saken med ett spesifikt aluminaanlegg og brukt livssyklusvurderingen for å kvantifisere miljøpåvirkningen. Deretter har de dominerende "påvirkningskategoriene og bidragsyterne" blitt funnet ut for å støtte "beslutningstaking eller forbedringssøking". Videre har vi sammenlignet resultatene mellom en EU-sak og en kinesisk sak angående produksjon av "Bauxite Residue Concrete". I mellomtiden har 3 transportscenarier blitt analysert angående "betydningen av transport" i total innvirkning. Videre har vi forutsett mulige endringer i fremtiden, basert på regjeringens politikk og tidligere status. Ved siden av presentasjon av resultat og konklusjon er LCA-metoden introdusert. I mellomtiden ble usikkerheten diskutert, videre ble også "mulig tema for dypere forskning" angitt.
dc.description.abstractCurrently, environmental problem is widely concerned by the society; and the industry has been revealed as a major contributor by researchers. Although it is helpful to alleviate it with “reducing” the industrial wastes, but “reducing” won’t be infinitely. Since most of the “industrial activity” creates residue and needs raw material simultaneously, theoretically, “reusing the wastes” seems having infinite possibilities. Whatever the residue is reused in the same or another field, it will benefit the environment by “utilizing industrial waste” and “reducing usage of primary material”. Metallurgic production is not trivial in the industrial sectors, and it is not removable from current human life. Since both construction and “aluminium production” are still significant in China. In this research, we have addressed applying the “reusing” concept in mainland of China, via a case study on “using the bauxite residue to produce inorganic binder for concrete”. We have investigated the case with one specific alumina plant and applied the Life Cycle Assessment to quantify the environmental impact. Then the dominant “impact categories and contributors” have been figured out to support “decision-making or improvement-seeking”. Further, we have compared the results between an EU case and a Chinese case regarding the production of “Bauxite Residue Concrete”. Meanwhile, 3 transporting scenarios have been analysed regarding the “importance of transportation” in total impact. Furthermore, we have anticipated the possible changes in the future, based on the governmental policy, and the previous status. Alongside presenting the result and conclusion, the LCA method has been introduced. Meanwhile, the uncertainty was discussed, further, the “possible topic for deeper research” was indicated as well.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLife Cycle Assessment of Concrete from Bauxite Residue in China
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record