Show simple item record

dc.contributor.advisorGrong, Jorunn Louise
dc.contributor.authorTeigen, Hanne Karlsen
dc.date.accessioned2022-04-06T17:19:25Z
dc.date.available2022-04-06T17:19:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100599577:101708517
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990313
dc.description.abstractSammendrag Lipødem: fysioterapitilnærming før, under og etter operasjon. Hensikt Hensikten med oppgaven er å finne mer kunnskap om lipødem som er en sykdom som i hovedsak rammer kvinner. Oppgaven ser på hvilke tilnærminger og metoder som blir brukt av fysioterapeuter i behandling av lipødempasienter som skal eller har gjennomgått fettsuging (i det offentlige helsevesenet i Norge). Metode Det ble brukt data fra fire kvalitative intervju. Intervjuene ble skrevet ned underveis, og i etterkant transkribert og kodet til rådata. Disse dataene danner grunnlaget for oppgaven. Resultat Resultatene viser at fysioterapeutene stort sett tilbyr pasientene behandling i form av fysisk aktivitet, kompresjon og livsstilsendring både før og etter operasjonen. Studien viser at pasientene kan ha god nytte av oppfølging av fysioterapeut, og at oppfølgingen, i kombinasjon med kirurgi, kan gi smertelette og økt livskvalitet. Konklusjon Resultatet fra studiene viser at fysioterapibehandling vil kunne føre til smertelette og vektnedgang hos pasienter som gjennomgår fettsuging for lipødem. Fysioterapeuten er delaktig i å sette mål som er realistiske og bidrar til mestringsfølelse hos pasienten. Det er behov for videre forskning på området for grundigere kartlegging og bedre behandlingsmetoder for en tilstand som er en kvinnelidelse og som det frem til nå har vært lite oppmerksomhet rundt.
dc.description.abstractAbstract Lipoedema: physiotherapy approach before, under and after surgery. Purpose The purpose of the assignment is to find more knowledge about lipoedema, a disease that mainly affects women. The assignment is looking at approaches and methods that physiotherapists use in treatment of lipoedema patients who is going to or have had liposuction (in the public health system in Norway). Method It has been used data from four qualitative interviews. The interviews were written down along the way, transcribed and coded into raw material afterwards. This data forms the foundation of the assignment. Result The result shows that the physiotherapists mostly offer treatment in form of physical activity, compression, and lifestyle changes both before and after surgery. The study shows that patients can have great use of follow-ups by a physiotherapist, and that the follow-up, in combination with surgery, can give pain relief and increase life quality. Conclusion The result of the study shows that physiotherapy treatment could result in pain relief and weight loss in patients who goes through liposuction for lipoedema. The physiotherapist takes part of setting realistic goals that contributes to a sense of achievement. It’s need for further research in the area, for a more thorough mapping and better treatments for a condition that affects women and has, until now, had less attention.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLipødem: fysioterapitilnærming før, under og etter operasjon.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record