Show simple item record

dc.contributor.advisorPlasil, Tanja
dc.contributor.authorHammerstad, Elisabeth
dc.date.accessioned2022-02-26T18:19:39Z
dc.date.available2022-02-26T18:19:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:98744478:6110006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981560
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme er et av nåtidens store helseutfordringer. Overvekt og fedme høyner risikoen for helseplager og sykdom. I tillegg øker risikoen for stigmatisering og ekskludering. Dette kan bidra til å utvikle helseforskjellene i samfunnet. Det er en større andel med overvekt og fedme i områder med lavere grad av sentralitet, og rural bosetting har vist seg å være en risikofaktor i seg selv. Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke hvilke erfaringer foreldre har knyttet til barnas oppvekst i rurale områder, og å oppnå dybdeinnsikt i hvorfor bygda kan være et fedmefremmende miljø. Problemstillingen er «Hvilke erfaringer har foreldre vedrørende barnas oppvekst i rurale områder i forbindelse med infrastruktur, kosthold, aktivitet, og hvordan kan dette påvirke utviklingen av overvekt og fedme?» Metode: En kvalitativ studie med åtte, semistrukturerte intervju med ti informanter bosatt i Frøya kommune. Intervjuene ble gjennomført digitalt, og varte mellom 45 og 90 minutter. De transkriberte intervjuene ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering etter Kvale og Brinkmanns metode. Resultater og konklusjon: Studien belyser foreldres erfaringer knyttet til barnas oppvekst i rurale områder, og hvordan det å vokse opp i områder med lav grad av sentralisering kan påvirke utviklingen av overvekt og fedme. Resultatene understøtter eksisterende forskning, som konkluderer med at det å vokse opp i rurale områder er en utfordring i forhold til denne utviklingstrenden. Denne studien presenterer store avstander, manglende fysisk og praktisk tilrettelegging i forbindelse med transport, kaloririk mattradisjon og ultraprosseserte matvarer kombinert med begrensa matvareutvalg, utfordringer knyttet til kulturforskjeller og redusert tilbud av helsetjenester lokalt som kompliserende faktorer for utfordringene. Økt kunnskap, bedre tilrettelegging, flere lokale lavterskel aktivitetstilbud, bedre utvalg og utvalg av ferske matvarer, og lokale helsetjenester kan bidra til å redusere utviklingen, og motvirke de store helseutfordringene som overvekt og fedme er en sentral del av. Nøkkelord: Overvekt, Fedme, Rural bosetting, Folkehelse, Aktivitet, Kultur
dc.description.abstractBackground: Overweight and obesity are one of the major health challenges today, and overweight and obesity increase the risk of various health complications and diseases. In addition, the risk of social stigma and exclusion increases, and may contribute to a further increase in health inequalities. There is an increased proportion of overweight and obesity in areas with a low degree of centrality, and rural settlement has proven to be a solitarily risk factor on its own. Aim: The purpose of the study is to investigate what experiences parents have associated with their children growing up in rural areas, and to gain in-depth insight on why the countryside can be an obesity-promoting environment. The aim of this study is “What experiences do parents have in regard to their children's upbringing in rural areas in connection with infrastructure, diet, physical activity, and how does this impact the development of overweight and obesity?” Method: A qualitative study with eight semi-structured interviews with ten informants living in the Frøya municipality. The interviews were conducted digitally, and lasted between 45 and 90 minutes. The transcribed interviews were analyzed using systematic text condensation according to Kvale and Brinkmann's method. Results and conclusion: The study sheds light on parents' experiences related to their children's upbringing in rural areas, and how growing up in areas with a low degree of centralization can affect the development of overweight and obesity. The results support earlier research presenting conclusions that growing up in rural areas is connected to increased levels of overweight and obesity. This study presents large distances, lack of physical and practical facilitation in connection with transport, high-calorie food tradition and ultra-processed foods combined with limited food selection and variety, challenges related to cultural differences and reduced provision of local health services as complicating factors for the challenges. Increased knowledge, better facilitation, more local low-threshold activities, better variety and access to fresh foods, and local health services can help reduce development, and counteract the major health challenges of which overweight and obesity represent. Keywords: Overweight, Obesity, Rural settlement, Public health, Activity, Culture
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet rurale perspektivet på overvekt og fedmeproblematikken
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record