Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Tom
dc.date.accessioned2022-02-21T12:03:27Z
dc.date.available2022-02-21T12:03:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-5644-8
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980483
dc.description.abstractSummary The thesis discusses an ongoing debate following the introduction of the Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS), which is part of the foundation of The World Trade Organization. Contested issues regarding intellectual property rights (IP rights) imply discussions about whether these rights in fact put too many restrictions on use of new technology. More particularly, as vital goods like medicines for example are no longer exempt from patent protection, ethical questions may be asked regarding lack of access to essential medicines for patients who cannot afford to pay the inflated patent price. The enforced restrictions on the distribution of patent protected vital goods have provoked the question whether IP rights can be justified in their present forms. For critics, widespread use of patents is held to curb the circulation of ideas and goods and it is even implied that patents might turn out to be unproductive in achieving their overall aim of promoting the innovative production of new and useful products. This unproductive effect is most manifestly found in weak markets where the products are not offered or offered at a price far above what consumers can afford. Concerning developing countries then, attention has been given to negative effects for healthcare in particular, due to the WTO-wide patent system to be implemented progressively also in these member countries. The methodological basis of the project is taken from analytical philosophy. Ideally theory-independent, it provides tools to investigate moral topics and other philosophical subject matters by the clarification of concepts rather than using historical traditions, or reference to value sets. Arguments from critics of the minimum standard established by TRIPS are reviewed and particular attention is paid to difficulties in defending the current system on utilitarian grounds, which is found to be an often-used normative justification of patents. The thesis accepts as reasonable that the current legal IP rights protection arrangement needs to be improved to meet the ethical challenges pointed out by commentators from various normative orientations. The thesis project has resulted in three published articles. Article one accepts the premise that patent protection will in many cases be conducive to critical financial investments in inventive technologies. It recognizes however that there is a tipping point where more protection would outweigh the advantages of the invention through an impeding effect on free research. The example considered in this discussion is human DNA material. Recognizing the ethical criticism of TRIPS, the second article asks how the current system of patent-driven invention can be revised to avoid limitation of access to medicines for patients in globally poor regions. A modification of the current patent regime is proposed. The proposal goes further than merely presenting an arrangement where patent on medicines can be morally justified. As importantly, it points out how patents through a practicable modification of the current system can in fact serve as a tool to promote access to medicines in poor regions throughout the entire patent period. The proposed solution to the access problem has a financial component. The third article therefore addresses the question: Is there a moral imperative to pay the bill to make patented medicines accessible to people in poor regions? The question is answered in the affirmative, but only after a reinterpretation of moral imperatives, seeing them as one element in a pairwise relation with moral claims. The issue of financing access to vital medicine is addressed, accordingly, as a case under the more general problem in ethics of determining whose duty it is to respond to moral claims of geographically distant persons. The thesis concludes with a discussion of philosophical positions on the distinctions between moral claims, universal rights, human rights and legal rights, and their significance for the responsibility of states as well as imperatives for individuals. Sammendrag Avhandlingen tar opp en diskusjon som har pågått siden innføringen av avtalen Handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS), som er del av grunnlaget for Verdens handelsorganisasjon (WTO). En omstridt side ved immaterielle rettigheter er spørsmålet om disse rettighetene (for eksempel patentrettigheter) i realiteten fører til for mange restriksjoner på bruk av ny teknologi. Ettersom livsviktige goder som medisiner ikke lenger er unntatt fra patent-beskyttelse, kan det stilles moralske spørsmål ved manglende tilgang på livsviktige medisiner for pasienter som ikke kan betale skyhøye priser på patenterte produkter. Håndhevede restriksjoner på fordeling av patentbeskyttede livsviktige goder har fremprovosert spørsmålet om hvorvidt immaterielle rettigheter kan forsvares i sin nåværende form. Kritikere hevder at den utstrakte bruken av patenter hemmer spredningen av ideer og varer og at patenter ikke fyller sin tiltenkte funksjon, nemlig å fremskynde innovativ virksomhet for å fremskaffe nye og nyttige produkter. Denne påståtte svikten er mest synlig i markedene i lavkostland hvor produktene ikke finnes eller tilbys til så høy pris at forbrukerne ikke har råd til dem. Oppmerksomheten rettes dermed mot utviklingsland og negative effekter spesielt for helseomsorg der, som et resultat av at det WTO-omfattende patentsystemet som gradvis utvides til å inkludere også disse medlemslandene. Prosjektet anvender metode fra analytisk filosofi. Analytisk filosofi, Ideelt sett teori-uavhengig, tilbyr en metode for å undersøke moralske emner og andre filosofiske temaer gjennom klargjøring av begreper i stedet for å vise til historiske tradisjoner eller verdisystemer. Argumenter til kritikere av minstestandarden som er etablert av TRIPS vurderes. Det blir lagt spesiell vekt på problematiske sider ved et utilitaristisk forsvar av det nåværende systemet, ettersom det viser seg å være et mye brukt normativt forsvar for patenter. Avhandlingen finner det rimelig at den nåværende rettslige ordningen for beskyttelse av immaterielle rettigheter må forbedres for å imøtekomme etiske utfordringer som presenteres av kritikere fra forskjellige normative ståsteder. Avhandlingen har resultert i tre publiserte artikler. Artikkel én aksepterer premisset at patentbeskyttelse i mange tilfeller vil kunne bidra til nødvendige finansielle investeringer i nyskapende teknologi. Den erkjenner likevel også at det finnes et kritisk punkt der mer beskyttelse vil negativt oppveie fordelene med oppfinnelsen fordi den frie forskningen hemmes som resultat. Eksemplet som diskuteres er menneskelig DNA-materiale. Den andre artikkelen tar også utgangspunkt i at mye av kritikken mot TRIPS er sunn og spør hvordan det eksisterende systemet med patent-drevet oppfinnelse kan endres for å unngå at tilgang til medisin begrenses for pasienter i fattige regioner, i det globale bildet. En modifisering av det nåværende patentregimet foreslås. Forslaget begrenser seg ikke til å peke på en ordning som kunne rettferdiggjøre patent på medisin. Like viktig peker det på hvordan patenter faktisk kan brukes som et verktøy til å øke tilgangen på medisiner i fattige regioner gjennom hele patentperioden ved å gjøre en håndterlig endring av det nåværende systemet. Den foreslåtte løsningen på problemet med tilgang har en finansiell kostnad. Derfor tar den tredje artikkelen opp spørsmålet om hvorvidt et finnes et moralsk imperativ til å ta regningen for å gjøre patenterte medisiner tilgjengelig i fattige regioner. Spørsmålet besvares positivt, betinget av en refortolkning av moralske imperativer som ser dem som et element i en parvis relasjon til moralske krav. Spørsmålet om finansiering av tilgang til livsviktige medisiner tas følgelig opp som et emne under det mer overordnede problemet i etikken, nemlig å avgjøre hvem som har ansvar for å imøtekomme moralske krav fra mennesker langt borte. Avhandlingen avslutter med en diskusjon av filosofiske posisjoner vedrørende distinksjoner mellom moralske krav, universelle rettigheter, menneskerettigheter og lovlige rettigheter, samt deres betydning for staters ansvar, i tillegg til individers ansvar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2022:39
dc.relation.haspartAndreassen, Tom. Patent Funded Access to Medicines. Developing World Bioethics 2015 ;Volum 15.(3) s. 152-161 https://doi.org/10.1111/dewb.12058en_US
dc.relation.haspartAndreassen, Tom. Ethical reasons for narrowing the scope of biotech patents. Medicine, Health care and Philosophy 2015 ;Volum 18.(4) s. 463-473 https://doi.org/10.1007/s11019-015-9647-4en_US
dc.relation.haspartAndreassen, Tom. The distant moral agent. Etikk i praksis 2017 ;Volum 11.(2) s. 45-63 https://doi.org/10.5324/eip.v11i2.1988 Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)en_US
dc.titlePatent rights on vital goods: An ethical inquiry into patents in biotechnologyen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record