Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAaltonen, Heli
dc.contributor.authorBreidvik, Mirabelle Bjørkelid
dc.date.accessioned2022-02-18T18:23:11Z
dc.date.available2022-02-18T18:23:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:92992826:47360485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980232
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg et praksisbasert forskningsprosjekt satt i det performative forskningsparadigmet. Forskningen er utført ved å utforme og gjennomføre seks workshoper med to deltakergrupper bestående av unge voksne med forskjellige morsmål. En workshop ble utført i Sør-Afrika våren 2020 og fem i Norge høsten 2020. Formålet med studien var å rette oppmerksomhet mot hvordan fortellerkunstens virkemidler kan påvirke og belyse demokratiforståelse i språklig kontekst. Under praksisen forsket jeg på hvordan fortellerteknikker, ved belysningen av semiotiske tegnuttrykk og meningsbærende gester sammen med det verbale språkets kommunikative funksjon kan skape mening i en formidlingssituasjon. Den skriftlige presentasjonen av min forskning og avhandlingens hovedfokus, tar for seg hvordan jeg har brukt øvelsene knyttet til fortellerkunst i et forsøk på å fremme kommunikasjonsforståelse på tvers av morsmål og hvordan en slik forståelse kan være relevant for samspillet innad i en populasjon. Ved hjelp av innsamlet forskningsmateriale, observasjoner og faglig teori har jeg undersøkt hvordan fortellerkunst som et medium med sitt formidlings- og kommunikasjonspotensiale, kan belyse og diskutere samfunnsrelevante tema som demokrati. Ved bruk av Jacques Rancière sine begrep og teorier rundt demokrati reflekterer jeg over- og analyser workshopene for å finne svar på min problemstilling: «På hvilken måte påvirket læren om fortellerteknikker mennesker med forskjellige morsmål og hvilken relevans har det for demokratiet?» Ved å utføre fortellerworkshoper hvor deltagerne har lært å bruke fortellerkunstens virkemidler kombinerer jeg det kunstneriske med forskning. Slik redegjør jeg for et praksisbasert forskningsprosjekt i det performative forskningsparadigmet. Som reflekterende praktiker ser jeg på teoretisk og metodisk tilnærming i det praktiske arbeidet og hvorvidt dette har produsert kunnskap, data og funn som svarer til oppgavens problemstilling.
dc.description.abstractThis master's dissertation presents a practice-led research project set in the performative research paradigm. The research was carried out by designing and conducting six workshops with two participant groups, consisting of young adults utilizing different mother tongues. One of the workshops was conducted in South Africa in the spring of 2020 and the rest in Norway in the autumn of 2020. The purpose of this study was to draw attention to how the tools utilized within the art of storytelling can influence and illustrate an understanding of democracy, in a linguistic context. During the practice, I researched how storytelling techniques, by illuminating semiotic character expressions and meaningful gestures together with the communicative function of the verbal language, may create meaning in a communication situation. The written presentation of my research and the primary focus of this dissertation, addresses how I have used the above-named techniques related to storytelling, in an attempt to promote communication and understanding across language barriers, and how such an understanding could be relevant to the interaction within a population. Using collected research material, observations, and professional theory, I have investigated how storytelling as a medium with its communicative potential, can illuminate and discuss socially relevant topics such as democracy. Using Jacques Rancière's concepts and theories about democracy, I reflect on and analyze the above-mentioned workshops to find answers to my research question: "In what way did the teaching of storytelling techniques affect people with different mother tongues and what worth could it have for democracy?" By conducting storytelling workshops where the participants have learned to use the tools of storytelling, I combine the arts with traditional research and thus account for a practice-based research project in the performative research paradigm. As a reflective practitioner, I look at the theoretical and methodological approach in the practical work and whether this has produced knowledge, data and findings that correspond to the research question of the thesis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn utforskning av fortellerkunstens kommunikasjonspotensial på tvers av morsmål
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel