Show simple item record

dc.contributor.advisorAndresen, Christer Bakke
dc.contributor.authorBitustøyl, Vegard Austreng
dc.date.accessioned2022-02-17T18:19:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifierno.ntnu:inspera:35971328:35971176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979837
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven omhandler slasherfilmen og slasherfilmenes forskjellige epoker. Slasherfilmen var en undersjanger til skrekkfilmen som startet på slutten av 1970-tallet og har blitt kjent ved at den følger en bestemt formel. Oppgavens problemstilling er: Hva kjennetegner de tre slasherfilmene Halloween, Friday the 13th og A Nightmare on Elm Street, og hva er sentrale likheter og forskjeller mellom originalfilmene og nyinnspillingene? Oppgaven omhandler først slasherfilmens historie og hvordan sjangeren ble etablert. Her forteller jeg også om hvordan slasherkonvensjonene oppstod og hvilke elementer som er essensielle for slasherfilmen. Deretter næranalyseres tre av de mest kjente slasherfilmene fra den klassiske perioden, Halloween (1978) av John Carpenter, Friday the 13th (1980) av Sean S. Cunningham og A Nightmare on Elm Street (1984) av Wes Craven. Filmene analyseres i forhold til elementene i slasherfilmen og gjør rede for hvordan disse filmene hører hjemme i sjangeren. Så sammenligner jeg disse tre filmene med hverandre og undersøker hva som er likhetene og forskjellene mellom de tre filmene og hva som særpreger filmene fra denne perioden. Disse tre filmene ble nyinnspilt på 2000-tallet. Halloween i 2007, regissert av Rob Zombie, Friday the 13th i 2009 av Marcus Nispel og A Nightmare on Elm Street i 2010 av Samuel Bayer. Neste kapittel dreier seg om nyinnspillingene og hvordan de passer inn i sjangeren. Her sammenligner jeg også disse tre nyinnspillingene med hverandre og med originalinnspillingene. Her påpeker jeg også hva som er særpreg for nyinnspillingene. Til slutt oppsummeres funnene mine i et avsluttende kapittel. Til slutt gjør jeg rede for noen synspunkter om slasherfilmens fremtid.
dc.description.abstractThis master thesis is about the slasher movie and the different eras of the slasher movie. The slasher movie is a subgenre of horror movies that originated in the end of the 1970s and has become distinctive by the way it follows a certain formula. The research question for this thesis is: What are the primary hallmarks of the three slasher movies Halloween, Friday the 13th and A Nightmare on Elm Street, and what are some of the most important similarities and differences between the original films and the remakes? The thesis will first deal with the history of the slasher movie and how the genre was established. Here I will also write about how the slasher-conventions originated and which elements that is essential for the slasher movie. Then the three movies from the classical period will be thoroughly analyzed, Halloween (1978) directed by John Carpenter, Friday the 13th (1980) directed by Sean S. Cunningham and A Nightmare on Elm Street (1984) directed by Wes Craven. The movies will be analyzed compared to the elements in the slasher movie and I will explain how these movies are a part of this genre. Then I will compare the three movies with each other and examine what are the similarities and differences between the three movies and what distinguishes the movies from this period. The three movies were then remade in the 2000s. Halloween in 2007, directed by Rob Zombie, Friday the 13th 2009, directed by Marcus Nispel and A Nightmare on Elm Street in 2010 by Samuel Bayer. The next chapter will focus on the remakes and how they fit into the genre. Here I will compare the three remakes with each other and with the originals. Here I will point to what distinguishes the remakes. Eventually I will summarize my findings in a final chapter. Lastly I will present some viewpoints about the future of the slasher movie.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet fryktelige stedet En studie av tre klassiske slasherfilmer og deres nyinnspillinger
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record