Show simple item record

dc.contributor.authorSolesvik, Arne Johan
dc.date.accessioned2015-05-22T09:11:29Z
dc.date.available2015-05-22T09:11:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283923
dc.description.abstractArealforvaltningssystem eller space management system blir ofte regnet som selve kjernen i moderne CAFM-system. Dette er dataverktøy som baserer seg på en kobling mellom plantegninger og en romdatabase. Systemet er godt egnet til å holde oversikten over leietakerfordelingen i en eiendomsportefølje. Leverandørene av slike verktøy tilbyr som oftest tilleggsfunksjoner som f. eks branndokumentasjon og renholdsplanlegging. Hovedfokuset i denne undersøkelse ligger på grunndataene, dvs. plantegningene for bygg. Hovedmålet for undersøkelsen er å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med innsamling og digitalisering av plantegninger og andre grunndata til bruk i et arealforvaltningssystem. I oppgaven har CAFM-systemer og funksjonalitet som vanligvis ligger i slike system blitt belyst. Vanlige funksjoner i CAFM-system er blant annet arealforvaltning, drift og vedlikehold, eiendomsdatabase, leietakerinformasjon, energioppfølging, renholdsplanlegging med mer. Typiske prosesser knyttet til innføringen av CAFM-system har også blitt beskrevet, prosessene som i hovedsak har blitt belyst er: behovsanalyse, økonomisk vurdering, anskaffelsesprosess og implementering av data i systemene. Arealforvaltningssystem har også blitt nærmere beskrevet, innledningsvis med en generell beskrivelse av arealforvaltningssystem og hvilken funksjonalitet som vanligvis ligger i slike systemer. Videre har prosesser knyttet til datafangst i arealforvaltningssystem blitt noe grundigere belyst, ved å beskrive de vanligste prosessene knyttet til digitalisering og implementering av plantegninger i slike system. Hvilken metode man velger for datafangst til arealforvaltningssystemet avhenger blant annet av størrelsen på organisasjonen og mengden av tegninger som skal implementeres. For å danne et grunnlag for problemstillinger og utfordringer knyttet til datafangst og implementering av plantegninger i arealforvaltningssystem har det blitt arbeidet frem flere kritiske suksessfaktorer forbundet med slike prosesser. Disse faktorene har blitt knyttet opp mot spørsmålene som har blitt brukt i intervjuundersøkelsen. Eiendomsforvaltere fra ulike organisasjoner har blitt intervjuet, i tillegg har et utvalg representanter fra ulike systemleverandører blitt intervjuet. Halvparten av intervjuene er basert på personlige intervju mens den andre halvdelen er basert på intervju svart via telefon. Intervjuene var basert på semi-strukturert metodikk, dette vil si at intervjuet var basert på et skjema med standard spørsmål i tillegg til å ha en åpen intervjudel med basis i hovedspørsmålene i undersøkelsen. Med bakgrunn i intervjuene og teoristudiet i denne undersøkelsen kan kritiske suksessfaktorer knyttet til prosessen med innsamling og digitalisering av plantegninger og andre grunndata til bruk i et arealforvaltningssystem: oppsummeres med følgende: • Ved anskaffelse av et arealforvaltningssystem må man ta en avgjørelse om hvilken funksjonalitet man vil ha for tegningsdatabasen i systemet. Ønsker man tegninger som det er mulig å knytte til informasjon på romnivå og muligheten for å hente informasjon ut fra tegningen på romnivå eller nøyer man seg med et bilde av plantegningen for bygget. Dette er avgjørende faktorer for arbeidsomfanget og kostnaden i det videre arbeidet med implementering av tegninger i systemet. • For arealforvaltningssystemet er det viktig å legge seg på riktig nivå for hvilke tegninger som skal overføres i systemet(eksempelvis plantegninger for bygget), dette for at datamengden skal være overkommelig. Intervjuene viser at det stort sett er tatt utgangspunkt i as-built tegninger for byggene når dataene har blitt samlet inn i systemet. Noen har tatt med ytterligere tegninger som elektro, ventilasjon osv, men disse tegningene er vanskelig å holde àjour i forhold til endringer • Dersom en organisasjon ikke har tilfredsstillende system på digitale tegninger og ønsker å få på plass et system for dette bør datainnsamlingen/ digitaliseringen skje som et større prosjekt, slik at arbeidet ikke blir for oppstykket. Det er i tillegg viktig at det settes av tilstrekkelig økonomiske ressurser til arbeidet med CAFM- / Arealforvaltningssystem. • Eiendomsforvaltere bør ha egne ressurspersoner i sin organisasjon med ansvar for CAFMsystem og tegninger. Det er i tillegg viktig å gi tilstrekkelig opplæring til de ansatte for at systemet skal bli brukt. • Organisasjonen bør ha rutiner for oppdatering og endringer i tegninger. Det er viktig at alle bygningsmessige endringer blir meldt inn til den som har ansvar for oppdatering av tegningene. I tillegg bør man sette inn nok ressurser til å følge opp alle oppdateringer. Som en oppsummering av kritiske suksessfaktorer ble det konkludert med følgende beste praksis for innføring og bruk av arealforvaltingssystem: Innføring av arealforvaltningssystem skjer stort sett i sammenheng med anskaffelse av et CAFM-system. Ved anskaffelse av systemene bør man først kartlegge hvilke oppgaver man trenger system for i organisasjonen, dette for å få den funksjonaliteten man ønsker i systemet. Videre når man har fått på plass systemet og skal legge inn tegninger må man avgjøre hva som skal legges inn og kompleksiteten i det som skal legges inn. Når grunndataene er på plass i systemet og det er klart for å brukes må brukerne få nødvendig opplæring. Organisasjonen bør ha en systemansvarlig som følger opp brukerne og som i tillegg har kontakt opp mot systemleverandøren. Organisasjonen bør også sørge for å ha rutiner for å holde tegningene oppdatert i arealforvaltningssystemet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectArealforvaltningssystem.nb_NO
dc.subjectCAFM-system.nb_NO
dc.subjectDatafangst.nb_NO
dc.subjectImplementeringnb_NO
dc.titleImplementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvalterenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record