Show simple item record

dc.contributor.advisorGrønning, Kjersti
dc.contributor.advisorBratås, Ola
dc.contributor.authorAndersen, Dagny Marie
dc.date.accessioned2021-11-13T18:19:16Z
dc.date.available2021-11-13T18:19:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78875574:17646109
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829443
dc.descriptionFull text available on 2024-12-01
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler deltakeres erfaringer med to ulike mestringstilbud ved en frisklivssentral for mennesker som lever med kroniske smerter. Frisklivssentraler er et lavterskeltilbud som finnes i store deler av landet og kan bidra til mestring av ulike livssituasjoner og forebygge forverring av helsetilstander, som blant annet kroniske smerter. Tittel: Hvordan mestre en hverdag med kroniske smerter? – En oppfølgingsstudie 12 måneder etter deltakelse i et mestringstilbud ved en frisklivssentral. Mål: Problemstillingen som studien skal undersøke er: «Hvordan mestrer tidligere deltakere sine kroniske smerter ett år etter å ha deltatt på mestringstilbud ved en frisklivssentral?» Metode: Dette er en kvalitativ studie med 16 individuelle, semistrukturelle intervju med deltakere 12 måneder etter tilbudets slutt. Informantene deltok i et smertemestringskurs eller en lavterskel turgruppe kalt frisktrimmen ved samme frisklivssentral. Begge tilbudene hadde en varighet på 6 uker. Intervjuene er analysert ved fortolkende fenomenologi, for å finne essensen av hvordan informantene mestrer sine kroniske smerter og hvordan mestringstilbudene kan ha påvirket deltakernes mestring av smertene ett år etter deltakelse. Resultat: Analysene viste at informantenes beskrivelser av hvordan de mestret sine kroniske smerter hadde flere fellestrekk, slik som å akseptere at smertene var en del av hverdagen, bevare håpet om at smertene kunne bedres i noen grad samt egeninnsats. Analysene resulterte videre i tre hovedtemaer, uavhengig av hvilket tilbud de deltok på. Hovedtemaene handlet om 1) å finne balanse mellom hva en må, bør og vil gjøre 2) å møte andre i lignende situasjoner 3) veien videre. Konklusjon: Denne studien viser at frisklivssentralens tilbud som smertemestringskurs eller turgruppe kan være et godt tilbud for mennesker som lever med kroniske smerter, slik at de kan opprettholde god helse og ha en best mulig hverdag til tross for smertene. Nøkkelord: mestring, kroniske smerter, smertemestring, frisklivssentral, folkehelse
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis was to look at how self-management interventions from a Healthy Life Center can help people living with chronic pain. Healthy Life Center is a low-threshold service that is found in large parts of Norway and can contribute to coping with various life situations and prevent the conditions from worsening, such as chronic pain. Title: How to cope everyday life with chronic pain? – A follow-up study of participants 12 months after a self-management intervention by a Healthy Life Center. Main Purpose: This study is going to investigate: “How do participants cope with their chronic pain one year after participation in a self-management intervention from a Healthy Life Center?” Methods: This study was a qualitative study. 16 participants were individually interviewed using a semi-structured interview guide, one year after the end of their intervention. The informants participated in a random self-management intervention, either a course of pain management or a low-threshold physical activity group, at the same Healthy Life Center. Both interventions had a duration of 6 weeks. The interviews are analyzed by interpretive phenomenology approach, in order to find the essence of how the informants cope their everyday lives with chronic pain and how the self-management intervention may have affected their way of coping. Results: The analysis showed that the descriptions of how the informants coped with their chronic pain had several common features, such as accepting that the pain was part of their everyday life, preserving the hope that the pain could be improved to some degree as well as the meaning of their own effort towards their pain. The analysis further resulted in three main themes. The main themes were about 1) finding a balance between what one must, should and want to do 2) to meet others in similar situations 3) to look forward. Conclusions: This study concludes that self-interventions at a Healthy Life Center can be a good way to help people living with chronic pain to maintain their health and avoid deterioration of their life situation. Keywords: Coping, Chronic Pain, Pain management, Healthy Life Center, Public Health
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan mestre en hverdag med kroniske smerter? En oppfølgingsstudie 12 måneder etter deltakelse i et mestringstilbud ved en frisklivssentral
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record