Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnardal, Per Ståle
dc.contributor.authorHalsen, Vilde
dc.contributor.authorJohannessen, Elise Tangen
dc.date.accessioned2021-10-20T17:29:13Z
dc.date.available2021-10-20T17:29:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:84182601
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824281
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi undersøkt hvordan festivaler balanserer styringssystemer som en del av økonomistyringen. Det norske kulturlivet har gjennomgått en «festivalisering», der begrepet inkluderer stadig flere kulturelle arrangementer (Aagendal, Egeland og Villa, 2009). Festivaler blir ofte omtalt i mediene når det forekommer store overskudd eller underskudd, og det skrives generelt om at de har en dårlig økonomistyring. Til tross for at det har blitt flere festivaler, eksisterer det lite forskning på feltet (Tjora, 2013). Formålet med oppgaven er å gi en dypere innsikt i festivalers økonomistyring gjennom følgende problemstilling: Hvordan balanserer festivaler styringssystemer som en del av økonomistyringen? Det har vært interessant å studere festivaler. Dette er pulserende organisasjoner, der de har en lang planleggingsfase og en kort gjennomføringsfase. For å få en dypere innsikt har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse, ved at vi har intervjuet respondenter fra syv forskjellige festivaler. Vi har tatt utgangspunkt i Malmi og Browns (2008) konseptuelle rammeverk for å identifisere styringsmekanismene, og Simons (1995) rammeverk for å beskrive bruken og balansering av styringssystemene. De empiriske funnene våre indikerer at festivalene balanserer Simons (1995) styringssystemer, som ifølge Mundy (2010) kan føre til måloppnåelse. En effektiv bruk av styringssystemene kan sikre at festivalens fordeler med kreativitet ikke går på bekostning av kontroll, når festivalene blir mer komplekse på gjennomføringstidspunktet. Det oppstår dynamiske spenninger siden styringssystemene kan beskrives som motvirkende krefter. Dette bidrar til effektiv kontroll over forretningsstrategien. Når festivalene skal utforme strategien bruker ledelsen det interaktive styringssystemet gjennom diskusjon, der strategien dannes i tråd med festivalens verdier. Det utformes videre strategiske planer, der ledelsen benytter grensesystemer for å oppmuntre medarbeiderne til å finne egne løsninger innenfor klare og tydelige grenser. I ettertid av gjennomføringen gjør festivalene en vurdering av hvordan de har prestert ut fra forutbestemte standarder, som knyttes til det diagnostiske styringssystemet. Festivalenes resultat fører til diskusjon i ledelsen, med hensyn til neste års festival. Dette kan ses i sammenheng med at festivalene balanserer styringssystemene.
dc.description.abstractIn this master’s thesis we have analyzed how festivals balance control systems as a part of their management control systems. The Norwegian cultural sector has undergone a “festivalisation” which includes increasingly more cultural events (Aagendal, Egeland and Villa, 2009). Festivals are often in medias spotlight whenever large deficits or profits are present, furthermore, the general portrayal of festivals are that these outcomes are due to poor economic management. Despite the recent increase in the number of festivals taking place, little research exists on the topic (Tjora, 2013). The purpose of this thesis is to provide a deeper insight in parts of festivals’ economic management through the following research question: How does festivals balance management control systems as a part of their economic management? Festivals make for an interesting study - they are vibrant organizations with a long and tenacious planning phase, yet a short and stressful accomplish phase. In order to achieve deeper insight, we have undergone qualitative research through interviewing respondents from seven different festivals. We base our research on Malmi and Browns’ (2008) conceptual framework to identify the control mechanisms in place, as well as Simons’ (1995) framework to describe the use and balancing of the control systems. Our empirical findings indicate that festivals balance Simons’ (1995) control systems, which according to Mundy (2010) may lead to the festivals reaching their goals. An effective use of control systems might secure that festivals’ comparative advantage within creativity isn’t compromised by control when festivals become more complex as they enter the accomplish phase. Dynamic tensions occur when the control systems can be described as counteractive forces. This contributes to effective control surrounding their business strategy. When festivals design their strategy, the leadership of the festival use the interactive control system through a discussion where the strategy is created in alignment of the festivals values. Strategic plans are further developed in a process where the festival leadership utilize boundary systems to encourage employees or volunteers to find their own solutions within clear and agreed upon boundaries. After the accomplishment, the festivals consider how they have performed through standardized key performance indicators, which furthermore is seen in combination of the diagnostic control system. The result of the festival leads to a discussion amongst the festival leadership with a focus on next year’s festival. This can be seen in context of the festivals balancing management control systems.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBalansering av styringssystemer i festivaler
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel