Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvam, Hilde
dc.contributor.authorEngeness, Silje Ingleiv
dc.date.accessioned2021-10-16T17:21:30Z
dc.date.available2021-10-16T17:21:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76663837:82830921
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823499
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg anvendt teaterteorier og undersøkt hvordan filmregissør Costa-Gavras iscenesetter filmen Adults in the Room (2019) med grep vi kjenner fra gresk drama i antikken - nærmere bestemt den greske tragedien. Jeg viser paralleller mellom Adults in the Room(2019) og utvalgte greske dramaer Aristoteles utviklet sin analyse om diktekunsten i Poetikken fra ca. år 335 fvt. Jeg har undersøkt i hvilken grad filmen forholder seg til hans filosofiske utlegning om diktekunsten. Jeg diskuterer også hvorvidt tekst som er nesten 2500 år gammel er egnet som grunnlag for å formidle hendelser i vår tid. I tråd med Poetikken og annen referanselitteratur har jeg fokusert på fire nøkkelområder: 1. Mimesis - Jeg synliggjør at filmen gir en mimetisk fremstilling av virkeligheten. 2. Tragediens dramaturgi - det vil si handlingsstrukturen med begivenhetskjeden og omslagene. Her viser jeg at filmen er strukturert på samme måte som greske tragedier. 3. Korets rolle i tragedien : Her viser jeg hvordan Costa-Gavras bruker koret på en måte som gjør det klart at filmen kan forstås i en tragedietradisjon. 4. Offerets betydning i tragedien - sammenhengen mellom ritualet og iscenesettelsen. Her bruker jeg ulike tekster som belyser sammenhengen mellom teater og ritual. Et sentralt spørsmål i denne oppgaven er om Costa-Gavras med denne filmen kan gi publikum økt kunnskap og erkjennelse gjennom mimetisk representasjon av virkeligheten. Et dypdykk i filmen Adults in the Room( 2019) har også gitt meg muligheten til å lese Poetikken med nye øyne.
dc.description.abstractIn this thesis I have applied theater theories and investigated how film director Costa-Gavras stages the film Adults in the Room (2019) by Costa-Gavras with narration techniques we know from Greek drama - more specifically the Greek tragedy. I identify parallels between Adults in the Room (2019) and selected Greek dramas from antiquity to document the influence of Greek tragedies on the film. Aristotle analysis on the art of poetry is written down in Poetics approx. year 335 BCE. I have investigated the extent to which the film adheres to Aristotle’s description. I also discuss to what extent a text that is almost 2500 years old is suitable as a basis for conveying events of our time. In line with Poetics and other reference literature, I have focused on four key areas in the film: 1. Mimesis - I demonstrate that the film provides a mimetic representation of reality. 2. The dramaturgy of tragedy - that is, the action structure with the chain of events and suspense. Here I show that the film is structured in the same way as Greek ancient tragedies. 3. The role of the choir in the tragedy:. Here I show how Costa-Gavras uses the choir in a way that makes it clear that the film can be understood in a tragedy tradition. 4. The significance of the sacrifice in the tragedy - the connection between the ritual and the staging. Here I use various texts that illuminate the connection between theater and ritual. In this thesis, I have primarily treated Adults in the Room (2019) as a tragedy in line with the theatrical tradition. Here I raise the question whether Costa-Gavras with this film can give the audience increased knowledge and recognition through the use of mimetic representation of reality. A deep dive into Adults in the Room (2019) has given me an opportunity to reread Poetics with new eyes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAdults in the Room. En nåtidig gresk tragedie utspilt på det store lerretet.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel