Show simple item record

dc.contributor.advisorPaltrinieri, Nicola
dc.contributor.advisorPezeshki, S. Iliya
dc.contributor.authorGogiyev, Teymur
dc.date.accessioned2021-10-13T17:28:32Z
dc.date.available2021-10-13T17:28:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78072655:50774898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2799902
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDen brede implementeringen av avansert teknologi i moderne industrielle prosesser genererer konseptet med komplekse sosiotekniske systemer. Sjansen er stor for at samspillet i slike systemer mellom mennesker og teknologi, fører til nye risikoer. Den største bekymringen knyttet til slike nye risikoeer er at konsekvensene ikke er klare og at de kan ha global innvirkning. En dekomponering av de sosiotekniske systemene er imidlertid ikke gjennomførbar, og det er vanskelig å vurdere de nye risikoene på grunn av mangel på data. Derfor er det avgjørende å bytte gå bort fra tradisjonelle risikostyringsmetoder og analyser for å håndtere nye risikoer. I disse begrepene er , og over til Functional Resonance Analysis Method (FRAM), som er en relativt ung metode, men som til tross for sin umodenhet har en god forståelse og representasjon av systemers gjensidige avhengighet. FRAM følger Safety-II-mentaliteten motsatt i motsetning til de tradisjonelle tilnærmingene, og den er ikke basert på systemdekomponering nedbrytning for å søke etter feil. For å finne ut om FRAM er egnet for nye risikoer og deres potensial, blir begrepet nye risikoer gjennomgått, og FRAM blir sammenlignet med andre metoder for risikoanalyse gjennom denne studien. Videre blir FRAM-analysen brukt på en casestudie relatert til hydrogensikkerhet, der tilnærmingen er basert på en hendelsesundersøkelse. Studieanalysen gir den mulige tilnærmingen for å unngå tap gjennom testledelse og, enda viktigere, å identifisere den potensielle nye risikoforekomsten for å implementere riktig ledelse. Til tross for begrensningene, er resultatene av den anvendte metodikken vellykkede. FRAM-validering med ekspertene viser viktigheten av samarbeid og deling av informasjon. Med tanke på ulempene forskningen møtte, er FRAM ikke fullt moden, men den økende interessen for forskningen med denne metoden viser en lovende fremtid. Når det gjelder casestudien, oppveier fordelene med FRAM-applikasjonen for nye risikoer, ulempene. Metoden behandler hendelser som fremvoksende, snarere enn resulterende, krever ikke presedensdata, og det som er viktigst er at FRAM tilbyr muligheten til «work-as-done» for å presentere oppgavenes virkelighet med håndgripelig presisjon.
dc.description.abstractThe wide implementation of advanced technologies in modern industrial processes generates the concept of complex sociotechnical systems. The interaction within such systems between humans and technology has a high possibility of leading to new emerging risks. The main concern regarding the emerging risks that the consequences are not clear and can have a global impact. However, the decomposition of the sociotechnical systems is not feasible, and assessment of the emerging risks is difficult due to the lack of data. Therefore, it is crucial to switch from traditional risk management methods and analysis to handle emerging risks. In these terms, the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) is a comparatively young method, which despite a lack of maturity has a good understanding and representation of systems’ interdependencies. The FRAM follows the Safety-II mentality opposite to the traditional approaches, and it is not based on systems decomposition to search for failure. To find out the suitability of the FRAM for emerging risks and their potentials, the concept of emerging risks is reviewed, and the FRAM is compared with other methods of risk analysis through this study. Furthermore, the FRAM analysis is applied to a case study related to hydrogen safety, where the approach is based on an event investigation. The study analysis provides the possible approach to avoiding losses through test conduction and, more importantly, identifying the potential emerging risks occurrence to implement proper management. Despite the limitations, the results of the applied methodology are successful. The FRAM validation with the experts shows the importance of the cooperation and sharing of the information. Considering the disadvantages the research faced, the FRAM is not fully mature, however, the increasing interest of the research in this method shows a promising future. Regarding the case study, the advantages of the FRAM application for the emerging risks outweigh the disadvantages. The method treats events as emergent, rather than resultant, does not require precedent data, and what is the most important is that the FRAM offers the possibility to capture work-as-done, to present the reality of tasks with a tangible precision.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFunctional Resonance Analysis Method (FRAM) for Emerging Risks: a Hydrogen Safety Case-Study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record