Show simple item record

dc.contributor.advisorGrimstad, Siv Marina Flø
dc.contributor.authorNilsen, Marie Strande
dc.contributor.authorHolmeset, Julia Huldal
dc.date.accessioned2021-10-08T17:21:36Z
dc.date.available2021-10-08T17:21:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86227515:86229071
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788830
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet overordnede målet i denne masteroppgaven var å bidra til en bedre forståelse for hvordan små og mellomstore bedrifter øker sitt internasjonale engasjement, og videre skape en omfattende forståelse for hvilke faktorer som påvirker internasjonal suksess og hva som vil være avgjørende for å lykkes i et globaliserende marked. For å undersøke dette har det blitt gjennomført et casestudie av den lokale vindusprodusenten A/S Spilka Industri, og to forskningsspørsmål har blitt utformet; Hvorfor har Spilka opplevd utfordringer i deres eksportaktiviteter de siste årene? Hvordan bør Spilka fortsette sin internasjonalisering? Ulike internasjonaliseringsteorier har blitt studert for å undersøke hvordan Spilka bør internasjonalisere. I denne masteroppgaven har rammeverket “Nine Strategic Windows” av Solberg (1997) blitt brukt, hvor globalitet i industrien og bedriftens interne forberedthet på internasjonalisering ligger til grunn for videre internasjonale strategianbefalinger. I masteroppgaven har det blitt anvendt kvalitativ metode i form av casestudie. Semistrukturerte intervju med sju ansatte i Spilka og tre eksterne kunder har vært hovedkilden for datainnsamlingen. I tillegg har interndokument fra Spilka blitt analysert, og sekundærdata har blitt innhentet for å validere primærdataen. Funnene som er gjort viser at Spilka sine internasjonale aktiviteter og lave internasjonale salgstall er et resultat av manglende internt fokus, og ikke eksterne faktorer. Spilka ser ut til å ha hatt de nødvendige ressursene og kunnskapene, eller muligheten til å skaffe seg dette, men ettersom ledelsen har manglet internasjonalt fokus har ikke ressurser blitt allokert for å utnytte internasjonalt potensiale. Studiet viser at Spilka også mangler en klar internasjonal strategi og at tidligere aktiviteter er preget av manglende felles retning. Basert på deres interne forberedthet og hvor global vindus- og dørindustiren er, vil det være hensiktsmessig for Spilka å utvide sine internasjonale operasjoner. For å lykkes i dette vil det være nødvendig å skape flere og sterkere relasjoner, og formelle partnerskap vil være en gunstig løsning. Spilka burde også i første omgang fokusere på markeder med like klimatiske forhold som deres hjemmemarked. Dermed virker Canada og de nordlige delene av USA som fornuftige markeder å engasjere seg i.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to contribute to the understanding of traditional SMEs` internationalization processes, and to provide an extensive understanding of the underlying factors determining the success of a firm`s cross border activities, and how traditional domestic firms successfully can adapt to new market conditions and proceed in their internationalization. To investigate this, a case study of the local company A/S Spilka Industri was selected. The research questions addressed were: Why has Spilka experienced challenges in their export endeavour in the past years? How can Spilka proceed in their internationalization process? To investigate Spilka Industri’s internationalization process, different internationalization theories were studied and analysed. In this thesis the framework “nine strategic windows” by Solberg (1997), which is based on the two dimensions preparedness for internationalization and industry globality, was used to explain how Spilka can proceed in their internationalization, and to suggest a strategy thrust for the firm. The research questions were investigated by using a case study design, thus this thesis applied a qualitative method. The data collection involved semi-structured interviews with seven internal informants from Spilka and three interviews with some of Spilka’s customers. Reviews of internal documents were also performed, in addition to collection of secondary data to supplement the primary data. The findings showed that the decline in international sales revenues can be related to lack of internal international focus, rather than external constraints. Resources have always been available for Spilka, and the firm has either had the needed market knowledge or had the opportunity to acquire it, but as the management seems to have lacked the needed focus, opportunities have not been properly exploited. This study showed that the firm does not seem to have a clear strategic plan with respect to internationalization, and the firm has internationalized without a common direction in how to proceed. Based on their preparedness for internationalization and the globality found in the industry, Spilka should consider international expansions. It is concluded that to proceed successfully in their internationalization, the firm should establish long term partnerships and strengthen their relations. Spilka should as an initial move focus on markets with the same climatic characteristics as their home market, for instance the US and Canada.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInternationalization of a Traditional Norwegian Industry: A Case Study of A/S Spilka Industri
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record