Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNujen, Bella Belerivana
dc.contributor.authorOksnes, Isabel Våge
dc.date.accessioned2021-10-07T17:23:43Z
dc.date.available2021-10-07T17:23:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86227515:86229074
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788531
dc.description.abstractDenne studien utforsker Relocation of Second Degree (RSD) fra et bærekraftperspektiv. Tidligere forskning angående beslutninger om produksjonsflyttinger har generelt ikke skilt flytting av første grad (dvs. initial offshoring) fra RSD (dvs. flyttingen etter initial offshoring). Som en relativt ny strøm i litteraturen har forskningen på RSD hovedsakelig satt søkelys på backshoring (RHC). Selv om forskjellige forskere har bidratt til dette emnet, og fenomenene har fått økt oppmerksomhet i akademia, er forskningen på slike beslutninger meget underutviklet. Dette gjelder spesielt i forhold til bærekraft, som har vokst i betydning de siste tiårene, og utgjør opprinnelsen til denne studien. Målet er derfor å undersøke hvordan bærekrafthensyn påvirker RSD-beslutninger med hensyn til drivere, barrierer og utfall. En casestudie ble utført for å undersøke RSD-beslutninger fra et bærekraftperspektiv. Casestudien involverte et unikt tilfelle av en familieeid vest-europeisk liten bedrift som leverer plagg laget av merinoull. Datainnsamlingen inkluderte semi-strukturerte intervjuer med respondenter fra case bedriften og sentrale leverandører langs den globale forsyningskjeden, som avslørte viktige drivere, barrierer og utfall knyttet til RSD-beslutningen og bærekraft. De viktigste funnene i denne forskningen inkluderer at bærekrafts hensyn er mer betydningsfullt enn tidligere anerkjent i den eksisterende litteraturen. Basert på funnene og den relevante litteraturen, hovedsakelig innenfor IB og bærekrafts feltene, blir syv drivere, syv barrierer og ni utfall identifisert. Alle disse påvirkes av sosiale og / eller miljømessige bærekrafts hensyn, bortsett fra enkelte faktorer som hovedsakelig påvirkes av det økonomiske bærekrafts aspektet.
dc.description.abstractThis study explores relocation of second degree (RSD) from a sustainability perspective. Previous research concerning manufacturing relocation decisions has generally not distinguished relocation of first degree (i.e., initial offshoring) from RSD (i.e., the relocation that takes place after the initial offshoring). As a relatively new stream of literature, the RSD research has mainly focused on backshoring (RHC). While various scholars have contributed to this topic, and the phenomena is gaining attention in academia, the research remains rather under-developed. This is particularly true in relation to sustainability, which has grown in importance over the past few decades, and this constitutes the origination of this study. Thus, the objective is to investigate how sustainability considerations are affecting RSD decisions in terms of the drivers, barriers, and outcomes. An in-depth case study was conducted to investigate the RSD decisions from a sustainability perspective. The case study involved one unique case of a family-owned Western European SME supplying garments made of merino wool. The data collection included semi-structured interviews with respondents from within the case company and central suppliers along its global supply chain, who revealed important drivers, barriers, and outcomes related to the RSD decision and sustainability. The main findings of this research include that sustainability considerations are more significant than previously acknowledged in the extant literature. Based on the findings and relevant literature primarily within the IB and sustainability fields, seven drivers, seven barriers, and nine outcomes are identified. All of which are impacted by social and/or environmental sustainability considerations, except for a few factors that are only affected by the economic sustainability aspect.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRelocation of Second Degree (RSD) from a sustainability perspective - A case study
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel