Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørn
dc.contributor.advisorFarshchian, Babak A.
dc.contributor.authorPrillard, Ophelia
dc.date.accessioned2021-10-07T17:19:40Z
dc.date.available2021-10-07T17:19:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85298202:20962105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788482
dc.description.abstractMobilitet er viktig for livskvaliteten til eldre. På grunn av mangel på tilstrekkelig transporttjenester i distriktene har mobiliteten en tendens til å avta når eldre mister førerkortet på grunn av alderdom. Alternativene er å enten være avhengig av venner og familie, flytte til distriktssenteret eller ut av distriktsområdene. Derfor er utfordringen hvordan å opprettholde mobiliteten til eldre etter tap av førerkort, slik at de kan fortsette å bo hjemme. Å benytte seg av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan være gunstig for å løse problemet ettersom det kan hjelpe med å administrere og organisere en transporttjeneste. Likevel kan hvordan tjenesten er opprettet og utformet påvirke suksessgraden når den implementeres. Derfor er det avgjørende å involvere brukerne i designprosessen. Designbasert forskning ble utført for å skape en IKT-tjeneste som sikter på å utnytte alle ressursene som er tilgjengelige i distriktsområdet. En ’service design thinking’ designprosess ble formidlet med fire deltakere fra Folldal kommune som deltok i studiet. Prosessen besto av tre trinn. Det første steget bestod både av å utforske problemet og finne potensielle designkonsepter gjennom et fokusgruppeintervju og deretter av en ’co-design workshop’ for hvilke designegenskaper tjenesten bør ha. Det andre steget bestod av å lage en prototype basert på disse funnene som til slutt ble vurdert og gitt tilbakemelding på gjennom et gruppeintervju. Funnene antyder at eldre potensielt kan bruke en transporttjeneste basert på bildeling for å øke mobiliteten i distriktene. Sammen med deltakerne fant forskeren flere designfunksjoner som kunne lette bekymringene knyttet til denne type tjeneste. Et annet funn antyder at en kulturell og miljømessig tilnærming til en transporttjeneste er nyttig for hvor godt tjeneste blir tatt i mot. Imidlertid bør utfordringer knyttet til manglende kjennskap til slike tjenester og hvordan man kan endre kjørevaner i samfunnet undersøkes nærmere.
dc.description.abstractMobility is essential for the quality of life of older adults. However, in rural areas, mobility tends to decrease when older adults lose their drivers’ licenses due to the lack of other adequate transportation services. The options are to either be dependent on friends and family, move to the district center, or out of rural areas. Consequently, the challenge is how to keep the older adults mobile while living at home even after driving has ceased. Involving information and communication technologies (ICT) could be beneficial as it can help manage and organize a transportation service. Nonetheless, how the service is created and designed can impact the rate of success when implemented. Therefore, involving the users in the design process is crucial. A design and creation research was conducted to create an ICT transportation management service that aims to utilize all the resources available in rural areas. A service design thinking process was conveyed with four participants from Folldal municipality partaking in the study. The process consisted of three stages. The first stage consisted of first, exploring the problem and finding some initial design concepts through a focus group interview. Then, within the same step, a co-design workshop was conducted to find possible design features for the service. The second phase consisted of creating a prototype based on these findings. Finally, the last step was assessing and getting feedback on the developed service through a group interview. The findings suggest that older adults could potentially use ride-sharing services to increase mobility in rural areas. Along with the participants, the researcher found several design features that could ease the concerns associated with the service. Another finding insinuates that approaching a service culturally and environmentally is helpful for the success of a service. However, challenges related to the lack of familiarity with the service and how to change the driving mindset of the rural community are to be further investigated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Design and Creation of an ICT Transportation Management Service to Increase Mobility for Older Adult in Rural Areas
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record