Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Heidi Rapp
dc.contributor.advisorAadland, Torgeir
dc.contributor.authorLøken, Marthe Roel
dc.contributor.authorNguyen,Vivi Thi
dc.date.accessioned2021-10-05T17:20:48Z
dc.date.available2021-10-05T17:20:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85352649:85365363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787855
dc.description.abstractDet blir stadig viktigere at bedrifter tar ansvar for miljøet og handler i samsvar med naturens tålegrenser. COVID-19 pandemien har resultert i en turbulent periode i den globale økonomien. Det er derfor blitt enda viktigere å fokusere på bærekraftig utvikling. Denne oppgaven undersøker økoprenørielle bedrifter som er selskaper som har startet på grunnlag av å løse et bærekraftig problem. Å tenke grønt er essensielt innenfor bedriftene, og økoprenørene kan fungere som viktige rollemodeller for andre bedrifter, ved å demonstrere at det å drive bærekraftige selskaper er et alternativ. Det å undersøke bedrifter som har et mål om å verne sine grønne verdier samtidig som de drifter kommersielle selskaper kan være avgjørende i det grønne skiftet. Formålet med oppgaven er derfor å kaste et lys på konseptet økoprenørskap ved å undersøke forskningsspørsmålet: \textit{Hvordan opprettholder økoprenørielle bedrifter sine grønne verdier? } Oppgaven er basert på et litteratursøk på forskningsfeltet på økoprenørskap som ble utført høsten 2020. Litteratursøket er det teoretiske grunnlaget for denne oppgaven. For å svare på forskningsspørsmålet er det gjennomført en casestudie på økoprenørielle bedrifter i Norge. Det er utført semi-strukturerte intervjuer med enten daglig leder eller gründeren av bedriftene for å samle empirisk data til oppgaven. Dataen ble deretter analysert ved å bruke en tematisk tilnærming for å fremheve de viktigste temaene som ble oppdaget under intervjuene. Til slutt ble funnene fra den tematiske analysen diskutert sammen med den økopreneurskaps litteraturen i oppgaven for å svare på forskningsspørsmålet. Funnene fra studien viser at økoprenører kun utvikler bedrifter som har et bærekraftig grunnlag. Gjennom vår studie har vi funnet ut at bærekraftige verdier er viktig for økoprenøren og de jobber derfor strategisk for å bevare dem. I tillegg viser studiet at økoprenøren utvikler sitt eget rammeverk for å forsikre seg at deres virksomheter bevarer de grønne verdiene sine og holder seg innenfor planetens tålegrense. Dette har ført til at økoprenørene har opplevd utfordringer relatert til samarbeid med andre selskaper, partnerskap, investorer og støtteordninger. Et hovedfunn er derfor at økoprenører opparbeider seg strategier som er til for å bevare grønne verdier. En effekt av dette er at bedriftens levedyktighet kan settes på spill på grunnlag av bedriftens grønne verdier.
dc.description.abstractA growing recognition is that businesses have to be more environmentally responsible and act in accordance with nature’s limits. Changing towards a more sustainable focus may be increasingly important as a result of the turbulent period that global economy is going through due to the COVID-19 pandemic, and reaching the 2030 Agenda. The authors look into businesses who have started their enterprises on the basis of solving an environmental problem. Thinking "green" is essential within these businesses and the ecopreneur may act as a crucial role model for other enterprises in the change towards sustainable development and environmental focus within the business world as a whole. Researching businesses whose goal is to maintain green values while running commercial businesses may be essential in the change towards environmental friendly markets and a viable economic development. The purpose of this study is to shed light on the concept ecopreneurship and explore the research question: \textit{How does ecopreneurial companies sustain their green values?} The authors of this study conducted a literature review on the research field of ecopreneurship during the previous semester. The literature review is the theoretical foundation for this masters thesis. In order to answer the research question, the authors of this thesis conducted a case study on ecopreneurial companies in Norway. The empirical data was collected from either the founder or the CEO of seven ecopreneurial companies through semi-structured interviews. Further, the data was analysed using a thematic analytic approach to highlight important topics which were discovered during the interviews. Lastly, the findings from the analysis was discussed in the light of this study's presented literature and the research question. The findings of this study shows that the ecopreneur only pursuit sustainable business opportunities. Their environmental concern is imprinted in the core of their businesses and and sacrificing their green core values is not an option for these companies. In addition, the ecopreneurs develop their own environmental framework to ensure that their business activities stays within their green core values and the tolerable limits of the planet. The findings indicates that the ecopreneur experience challenges relating to collaborations, partnerships, investors and supports schemes due to the criteria set within the environmental framework. The ecopreneurs strategy of sustaining their green core values may therefore be challenging to their business survival.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEcopreneurship - Operating with a Environmental Framework
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel