Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKongsvik, Trond
dc.contributor.authorBråten, Johannes
dc.contributor.authorVu, Ivan
dc.date.accessioned2021-10-05T17:20:43Z
dc.date.available2021-10-05T17:20:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85322208:85323746
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787854
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en beredskapsstudie med tema ”Branner i elbiler på bil- og passasjerferger”. Studien inngår i et større EU-prosjekt ved navn LASHFIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment). Brannsikkerhet er et svært viktig tema innenfor den maritime bransjen, da brannulykker kan få store konsekvenser om man ikke har god nok beredskap. Brannberedskap på ferger er essensielt og bygger på IMO (International Maritime Organization) sine retningslinjer på hvordan brann på ferger skal håndteres. Elbil er en ganske ny teknologi, og spesielt batteriet har skapt flere utfordringer med tanke på brannslokking, og krever nye løsninger for å opprettholde beredskapen på en god måte. Statistikk fra Dahlback et al. (2020), viser at konvensjonelle bensin- og dieselbiler brenner fem ganger så ofte som elbiler på norske veier. Samtidig øker antallet elbiler i Norge hvert år. Så hvordan er brannberedskapen på norske bil- og passasjerferger med tanke på elbil i dag? Med dette spørsmålet som grunnlag, ble følgende problemstilling formulert: Hvordan er beredskapen på norske bil- og passasjerferger ved brann i elbiler? Masteroppgaven ble gjennomført ved en datainnsamling gjennom seks semistrukturere intervjuer med totalt ti informanter. I tillegg ble rederienes beredskapsplaner analysert. Informantene var representanter fra tre ulike rederier, Sjøfartsdirektoratet, et brannvesen og en kursleverandør. Studien viser at brannberedskapen hos rederiene med tanke på brann i elbil er varierende. Ett av rederiene i studien har risikoanalysert og -vurdert for transportering av elbiler om bord på ferger. Basert på dette endte rederiet opp med egne beredskapsplaner for ulike scenarier rundt brann i elbiler. De to andre rederiene hadde en generell brannberedskapsplan for brann på bildekk, og skilte ikke mellom brann på ulike typer kjøretøy. Videre viser det seg at det ikke står noe om opplæring med tanke på håndtering av brann i elbil i Sjøfartsdirektoratet sin emneplan. Likevel tilbyr i dag en kursleverandør opplæring rundt litium-ion batteri. Det finnes heller ikke noe konkret regelverk opp mot håndtering av elbiler. Dette er begrunnet med at elbilen er en relativ ny teknologi, og at det tar lang tid for å få implementert disse reglene. På bakgrunn av dette, foreslår vi at rederiene fokuserer på gjennomføring av risikoanalyser og -vurderinger rundt transportering av kjøretøy som går på alternativt drivstoff som for eksempel elbiler. Videre bør den maritime næringen ha felles retningslinjer forbundet med transportering av kjøretøy med alternativt drivstoff, da det bør være likt for alle med et minimumskrav med tanke på sikkerhet. Opplæringen om elbiler bør også styrkes i større grad i fremtiden.
dc.description.abstractThis master’s thesis presents an emergency preparedness study, where the theme is ”Fires in electric vehicles on car and passenger ferries”. The study is a part of a larger project named LASHFIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards if Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment). Fire safety is a most urgent topic within the maritime sector. Fire accidents may result in serious consequences if the preparedness is not sufficient. Fire emergency preparedness on ro-ro ships is essential when based on guidelines by IMO (International Maritime Organization) and how a fire is assessed. Electric vehicles represents a new technology and especially the batteries has created challenges to the present firefighting techniques, demanding new solutions to maintain the emergency preparedness. Statistics from Dahlback et al. (2020), shows that conventional petrol- and gasoline vehicles ignites five times as often as electrical vehicles on Norwegian roads. At the same time, the numbers of electrical vehicles in Norway are rapidly increasing. So the question is how is the emergency preparedness on Norwegian car and passenger ferries regarding electrical vehicles, today? With this in mind, we will investigate the following topic: How is the emergency preparedness on Norwegian car and passenger ferries, regarding fires in electrical vehicles? This thesis was completed through collection of data from six semi-structured interviews with a total number of ten informants, in addition to analyses of the shipping companies’ emergency preparedness plans. The informants represented three different shipping companies, the Norwegian Maritime Authority, a fire department and a competence provider company. The results shows that the emergency preparedness of fire, regarding electrical vehicles varies within the shipping companies. One of the shipping companies had considered the risk of transporting electrical vehicles on the ship. Based on this assessment an emergency preparedness plan considering different scenarios around fires in electrical vehicles were formed. The two other shipping companies had only a general emergency preparedness plan assessing fires on car decks, which does not differentiate between different types of vehicles. The Norwegian Maritime Authority does not include the safety training of electrical vehicles in their training program. However, the safety handling of lithium-ion batteries is offered by some training companies. Today, specific regulations considering handling electric vehicles is not available. This is due to the fact that electric vehicles are a relatively new technology, and implementing regulations takes time. Based on presented research, we recommend that shipping companies start focusing on developing and evaluating risk analyses regarding transportation of vehicles on alternative fuel, such as electrical cars. Furthermore, the maritime sector should have a common regulation considering the transportation of alternative fuelled vehicles. The regulation should include minimum safety requirements. Safety training in handling electrical vehicles should be implemented in near future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBranner i elbiler på bil- og passasjerferger - En beredskapsstudie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel