Show simple item record

dc.contributor.advisorTuft Mathisen, Marius
dc.contributor.authorLote, Asbjørn
dc.date.accessioned2021-10-05T17:20:32Z
dc.date.available2021-10-05T17:20:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85352649:85365360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787850
dc.description.abstractDenne masteroppgåva ser på korleis val av inntektsstraum hjå YouTube-bedrifter påverkar innhaldet dei produserer. Målet med forskinga er å betre forstå maktspelet mellom internettvideoskapar, videodelingsplattform og eksterne annonsørar, og korleis dette påverkar sluttproduktet som blir servert til publikum. Oppgåva er eit kvalitativt induktivt studie som nyttar empiriske data frå eit variert utval YouTube-bedrifter. Dataa frå desse 17 analyserte YouTube-bedriftene i dette studiet består av fem djupneintervju og tolv offentlege førstehandskjelder, og dei har til saman over 8.4 milliardar visningar på internettvideoane dei har produsert. Oppgåva bidreg til litteraturen ved å avdekke og nyansere ukjende faktorar om korleis kreative bedrifter som desse kan drive berekraftig produksjon av internettvideoar. Funna tyder på at bevisstheit rundt val av inntektsstraum er avgjerande for korleis inntektsstraumane til internettvideoskaparar påverkar innhaldet dei produserer. YouTube-bedrifter som i størst grad er prega av økonomisk motivasjon har ein tendens til å vere meir åpne for å endre innhaldet i internettvideoane, så dei kan prioritere stabile og kontinuerlege inntektsstraumar. Til samanlikning har kreativt motiverte YouTube-bedrifter ein tendens til å vere meir åpne for endring av inntektsgenererande faktorar, slik at innhaldet dei produserer i større grad er upåvirka av kommersielle krefter. Anbefalt vidare forsking omhandlar digital distribusjon av fysiske produkt. Fleire YouTube-bedrifter lagar fysiske produkt og viser dei fram til eit stort publikum gjennom strategisk utforma internettvideoar. Denne framstillinga av produktet tilfredsstiller publikum i stor nok grad til at YouTube-bedrifta slepp å produsere ytterlegare fysiske kopiar av det fysiske produktet - kun digitale.
dc.description.abstractThis Master’s thesis looks at how the choice of revenue streams in YouTube companies affects the content they produce. The goal with the research is to better understand the power play between internet video creators, video sharing platforms and third party advertisers, and how this affects the end product that is served to the public. The thesis is a inductive qualitative study that uses empirical data from a varied selection of YouTube companies. The analyzed data from the 17 YouTube companies in this study consist of five in-depth interviews and twelve public first-hand sources. These companies have more than 8.4 billion views combined. The thesis contributes to the literature by uncovering unknown factors about how creative companies can execute sustainable internet video production. The findings suggest that awareness of choice of revenue streams is crucial to how the revenue streams affect the content internet video creators produce. YouTube companies that are predominantly financially motivated, tend to be more open to changing the content of internet videos, in order to prioritize stable and continuous revenue streams. By comparison, creatively motivated YouTube companies tend to be more open to changing revenue-generating factors, so that the content they produce is less affected by commercial forces. Recommended further research consists of digital distribution of physical products. Some YouTube companies create physical products and show them to a large audience through strategically created internet videos. This presentation of the product satisfies the audience to a large enough extent that the YouTube company avoids having to produce additional physical copies of the physical product - only digital.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis YouTube-bedrifter sine val av inntektsstraumar påverkar videoinnhaldet dei produserer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record