Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKongsvik, Trond
dc.contributor.authorNilsen, Marte Harling
dc.contributor.authorVatslid, Ida Martine
dc.date.accessioned2021-10-05T17:20:07Z
dc.date.available2021-10-05T17:20:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85322208:85323773
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787842
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Glencore Nikkelverk og vil redegjøre for hvordan ansatte oppfatter avvikssystemet og hvordan bedriften benytter innmeldte avvik til erfaringstilbakeføring. Rapportering av avvik og uønskede hendelser er essensielt for å danne et informasjonsgrunnlag som kan benyttes til erfaringstilbakeføring. Denne informasjonen kan innhentes ved hjelp av et avvikssystem. Ulike faktorer som blant annet hva ansatte melder inn og hvordan en organisasjon velger å benytte innmeldte avvik er avgjørende for hvilken grad av læring organisasjonen kan oppnå. Oppgavens problemstilling fokuserer på hvilke organisatoriske tiltak og endringer bedriften kan gjennomføre for å bedre kvaliteten i rapporteringen av og læringsutbyttet fra uønskede hendelser. I den forbindelse er det valgt å gjennomføre en case-studie med semistrukturerte intervjuer, samt en analyse av bedriftens hendelsesdatabase, Synergi Life. Tilbakemeldingene fra informantene utgjør empiri angående hvordan både ansatte og bedriften anvender avvikssystemet. Med hensyn til den innsamlede empirien kan det tyde på at bedriften ikke har oppnådd maksimalt utbytte av sitt avvikssystem. En årsak til dette kan være at systemet oppleves som lite brukervennlig av enkelte operatører, noe som har ført til at enkelte avvik ikke rapporteres. En annen årsak kan være at HMS-staben ikke har kunnet hente ut relevant informasjon på en god og systematisk måte. Videre tyder resultatene blant annet på at informasjonsflyten i bedriften må forbedres for å oppnå bedre kvalitet på utbytte av hendelsesdatabasen. Det kan konkluderes med at det er tre overordnede forbedringsområder, som kan bidra til å øke kvaliteten på rapporteringen og læringsutbyttet hos Glencore Nikkelverk: informasjonsflyt, inkludering og annet. Økt informasjonsflyt vil føre til at bedriften får større utbytte av avvikssystemet. Bedriften bør tilrettelegge for blant annet opplæring i Synergi Life, som kan gjennomføres på SafeWork-senteret. Videre bør flere operatører inkluderes i saksbehandlingsprosessen, for blant annet å øke rapporteringsgraden. Til slutt kan det være fordelaktig å endre navn på avvikssystemet, tilgjengeliggjøre datamaskiner og gjeninnføre funksjonen siste 10 saker.
dc.description.abstractThis master's thesis is written in collaboration with Glencore Nikkelverk and will study how employees perceive their system for reporting unwanted occurrences and how the company use this system for experience feedback. Reporting of unwanted occurrences is essential to establish an incident database that the organisation can use for experience feedback. This information can be utilised from a system for reporting of deviations. Various factors such as what employees report and how an organization use these reports are crucial for the degree of learning the organisation can achieve. This thesis will focus on what organizational measures and changes the company can implement to improve the quality of reporting and experience feedback from adverse events. Therefore, it has been decided to conduct a case-study including semi-structured interviews, as well as an analysis of the company's system for reporting of deviations, Synergi Life. The feedback from the informants constitutes data regarding how both employees and the company use the deviation system. Regarding the collected data, the company has not achieved the maximum benefit from their system for reporting deviations. There are several factors that may have caused this: Among other things, the system has a bad reputation with various departments within the company. Furthermore, the management has not been able to extract relevant information in a good and systematic way. Based on the results, it is conceivable that the flow of information within the company must be improved to achieve a better use of the system. It can be concluded that there are three overall areas for improvement, which can contribute to increasing the quality of reporting and learning degree at Glencore Nikkelverk: information flow, inclusion and other. By increasing the information flow the company can benefit more from the deviation system. Among other things, the company should arrange for training in Synergi Life, which can be carried out at the SafeWork center. Furthermore, the company should include more operators in the procedure regarding the processing of deviations, in order to increase the reporting rate. Finally, it may be beneficial to rename the deviation system, make computers more available, and reintroduce the function siste 10 saker.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLæring av uønskede hendelser Avvikssystemet som et verktøy for erfaringstilbakeføring
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel