Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Anne
dc.contributor.authorZafeiropoulos Nerland, Gina Georgia
dc.date.accessioned2021-09-28T18:49:24Z
dc.date.available2021-09-28T18:49:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77808018:35888771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785826
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Internasjonale studier viser at arbeidsrelatert stress og stressutløst utbrenthet eksisterer innenfor ulike tjenester der formålet er å yte bistand til personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming i bo- eller arbeidsrettede tiltak (Finkelstein et al., 2018; Gray-Stanley & Muramatsu, 2011; Judd, Dorozenko & Breen, 2017; Kozak, Kersten, Schillmöller & Nienhaus, 2013). I Norge rapporterer 33 % av alle yrkesaktive vernepleiere at de opplever psykisk utmattelse som følge av stress i eget arbeid minst én gang i uken (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2018), og andelen psykisk utmattede arbeidstakere i Norge ligger på ca. 19 % til enhver tid (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, u.å.). Hensikt: Hensikten med denne studien er å belyse arbeidsrelatert stress som fenomen blant vernepleiere i en norsk kontekst. Formålet er å frembringe en praksisnær kunnskap om hvordan vernepleiere i turnusbaserte bo- og aktivitetstilbud opplever egen arbeidshverdag knyttet til stress, og studien har følgende problemstilling; «Hvordan opplever vernepleiere arbeidsrelatert stress i turnusbaserte bo- og aktivitetstilbud?». Et fokus er å undersøke hva som skaper stress for dem, hvordan stresset oppleves for den enkelte, hvilke strategier som brukes for å håndtere stresset, samt hva de selv anser som viktig for å kunne klare å håndtere eller forebygge stress. Metode: Den vitenskapelige forståelsesrammen består av et fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapssyn, og det er anvendt en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er innhentet fra et utvalg på syv informanter og det er foretatt semistrukturerte individuelle dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. Stegvis- deduktiv induktiv metode (SDI) er anvendt i analyseprosessen, og dataprogrammet Nvivo er brukt i analysearbeidets første fase. Resultat: Arbeidsrelatert stress oppstår som følge av ulike faktorer i tilknytning til rammevilkårene som ligger til grunn for tjenestene, som følge av personalmangel og bemanningsproblematikk, og ved gjennomføringen av dokumentasjonsarbeidet. Videre som følge av ulikt syn på tjenestene, rammevilkårene, ansvarsområdene og arbeidsoppgavene mellom informantene og ledelsen; der lederstil og leders manglende tilgjengelige medvirker til økt stress. I tillegg skapes stress av turnusarbeid med tilhørende organisering og uforutsigbarhet, samt en døgnkontinuerlig tilgjengelighet for arbeidsgiver. På den andre siden skapes stress under gjennomføringen av arbeidsoppgaver i tilknytning til brukerne der atferdsproblematikk, kommunikasjonsbarrierer, komplekse helseutfordringer og etiske dilemmaer skaper stress. I tillegg skapes stress som følge av det å motta kritikk og klager fra pårørende, i forbindelse med det å inneha en primærkontaktrolle, som følge av at det tilkommer ekstra oppgaver og ansvar i tilknytning til vernepleierrollen, og under samarbeid med andre instanser. For å håndtere stresset tar vernepleiere i bruk både oppgaveorienterte og følelsesorienterte individuelle mestringsstrategier, der organisatoriske og personorienterte tiltak anses som viktig for å håndtere eller forebygge arbeidsrelatert stress. Konklusjon: Vernepleiere i bo- og aktivitetstilbud opplever arbeidsrelatert stress som følge av en rekke ulike utfordringer og faktorer som hver for seg eller til sammen blir utslagsgivende og skaper stress. Dette gjør at en strømlinjeformet forståelse for vernepleieres stressopplevelser i bo- og aktivitetstilbud ikke lar seg stadfeste på en ensformig måte. Det synes likevel å være et utberedt fenomen som påvirker vernepleieres arbeidstid, fritid og faglig arbeid på en negativ måte, noe som peker på et behov for videre forskning på tema slik at stresset kan forebygges. Nøkkelord: Vernepleier, stress, arbeidsrelatert stress, turnusarbeid, bo- og aktivitetstilbud
dc.description.abstractBackground: International studies shows that work-related stress and stress-induced burnout exists within various services where the purpose is to provide assistance to people with physical disabilities and / or intellectual and developmental disabilities in residential care facilities (Finkelstein et al., 2018; Gray-Stanley & Muramatsu, 2011; Judd, Dorozenko & Breen, 2017; Kozak, Kersten, Schillmöller & Nienhaus, 2013). In Norway, 33 % of all working social educators report that they experience mental exhaustion as a result of work- related stress at least once a week (Statens arbeidmiljøinstitutt, 2018), and the proportion of mentally exhausted employees in Norway is at approximately 19 % at any given time (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, u.å.). Purpose: The purpose of this study is to shed light on work-related stress as a phenomenon among social educators in a Norwegian context. The purpose is to produce a practice- based knowledge of how social educators in shift-based residential care facilities experience their work in relation to stress, and the study has the following research question; "How does social educators experience work-related stress in shift-based residential care facilities?". A focus is to examine what creates stress for them, how the stress is experienced, what strategies they use to deal with stress, and what they consider to be important to be able to manage or prevent stress. Method: The scientific framework of understanding consists of a phenomenological and hermeneutic perspective, and a qualitative approach was used. The data material was obtained from a sample of seven informants and semi-structured in-depth individual interviews was conducted as a data collecting method. Stepwise- deductive inductive method (SDI) was used in the analysis, and Nvivo was used in the first phase of the analysis. Results: Work-related stress occurs as a result of various factors related to the working conditions on which the services are based, as a result of staff shortages and staffing problems, and during the implementation of the documentation work. Furthermore, as a result of different views between the informants and the management on the services that is given, the working conditions, the areas of responsibility and the work tasks; where leadership style and the manager’s lack of availability contribute to increased stress. In addition, stress is created by working shift with associated organization and unpredictability, as well as a 24-hour availability for the employer. On the other hand, stress is created during the execution of work tasks for the users; where behavioral problems, communication barriers, complex health challenges and ethical dilemmas create stress. In addition, stress is created as a result of receiving criticism and complaints from the next of kin, in connection with having a primary contact role, as a result of additional tasks and responsibilities in the social educator role, and during collaboration with cooperating parties. To manage stress, social educators use both task-oriented and emotion-oriented individual coping strategies, where organizational and person-oriented measures are considered important for dealing with or preventing work-related stress. Conclusion: Social educators in shift-based residential care facilities experience work-related stress as a result of a number of different challenges and factors that individually or together become decisive. This means that a streamlined understanding of social educators' stress in residential care facilities can not be affirmed in a monotonous way. Nevertheless, it seems to be a widespread phenomenon that affects social educators' working hours, leisure time and their professional work in a negative way, which points to a need for further research on the topic so that stress can be prevented. Keywords: Social educator, work-related stress, shift- work, residential care facilities
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeidsrelatert stress blant vernepleiere i turnusbaserte bo- og aktivitetstilbud. - En kvalitativ studie av vernepleieres arbeidshverdag
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record