Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorInge Kvaran
dc.contributor.authorKristin Aamot
dc.date.accessioned2021-09-28T18:49:06Z
dc.date.available2021-09-28T18:49:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:34499474
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785816
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFor å få godkjenning som fosterhjem i Norge må de fleste gjennom PRIDE-kurs, hvor en får generell opplæring i barns levekår og utfordringer (Bunkholdt og Kvaran 2015, s.275). Tema for oppgaven er om den generelle opplæringen er litt for generell? Kan mer kunnskap om det enkelte barn være essensielt for å mestre en plassering over tid? Fosterhjemsplassering er kompleks, og har mange sider som må hensyntas. Oppgavens problemstilling ble derfor: «Hvilke kunnskaper og ferdigheter er viktige for at fosterforeldre kan gi god omsorg?» Dette er et litteraturstudium, der klassiske utviklingsteoretikere er blitt presentert og ulike teorier drøftet opp mot hverandre. Fokus ligger på teorier som baserer seg på barns kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling, samt mine egne erfaringer og refleksjoner. Min erfaring som fostermor, er bakgrunnen for valg av problemstillingen. Gjennom teksten tar jeg opp problematikken rundt barns utvikling og omsorgssvikt, og hvordan kanskje skape en ‘normal’ hverdag for disse barna. Å være en fosterfamilie kan resultere i en turbulent og utfordrende hverdag. Men ved hjelp av rikelig kunnskap og kompetanse om barns utvikling, kan det være lettere å vite hvordan det er lønt å agere. Ingen fosterbarn er like, det er heller ikke fosterforeldrene. Det handler om å finne en balansegang mellom oppdragelse og omsorg- å få et større innblikk i fosterbarns tidligere hverdag, deres utfordringer og hvordan møte deres behov på best mulig måte. Her mener jeg både generell kunnskap, men også kunnskap om det enkelte barn. Respekt, omsorg, forståelse og kjærlighet er viktige nøkkelord i denne sammenhengen.
dc.description.abstractTo receive approval as a foster home in Norway, most people must go through PRIDE courses, where they receive general training in children's living conditions and challenges (Bunkholdt and Kvaran 2015, p.275). The theme for the thesis is whether the general training is a bit too general? Can more knowledge about the individual child be essential to master a placement over time? Foster home placement is complex and has many aspects that must be considered. The thesis' question was therefore: "What knowledge and skills are important for foster parents to provide good care?" This is a literature study, where classical development theorists have been presented and different theories discussed against each other. The focus has been on theories based on children's cognitive, emotional, and social development, as well as my own experiences and reflections. My experience as a foster mother is the background for discussing this issue. Through the text, I address the issues surrounding children's development and neglect, and how perhaps to create a ‘normal’ everyday life for these children. Being a foster family can result in a turbulent and challenging everyday life. However, with the help of abundant knowledge and expertise about children's development, it may be easier to know how it pays off to act. No two foster children are alike, nor are the foster parents. Finding a balance between upbringing and care - gaining a greater insight into foster children's previous everyday lives, their challenges and how to meet their needs in the best possible way, is the main point. By this I mean both general knowledge, but also knowledge about the individual child. Respect, care, understanding, and love are important keywords in this context.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ skape trygghet gjennom kunnskap
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel