Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Nadine Hvesser
dc.contributor.authorStenhaug, Andrea Bakke
dc.date.accessioned2021-09-28T18:49:05Z
dc.date.available2021-09-28T18:49:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:35509805
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785815
dc.description.abstractBacheloroppgaven bygger på følgende problemstilling: «På hvilken måte kan en barnevernsarbeider bruke barnesamtalen til å avdekke seksuelle overgrep i en undersøkelse?» Barneverntjenesten har en stor oppgave ved å skulle forebygge, oppdage og avdekke skadelige forhold som barn lever under. Et av disse skadelige forholdene er å bli utsatt for seksuelle overgrep. Etter praksisperioden min i barneverntjenesten, fikk jeg et inntrykk av at barnevernsarbeideren sjelden avdekker seksuelle overgrep i en undersøkelse. En barnevernsarbeider har krav på samtale i enerom med et barn. På bakgrunn av denne informasjonen ønsket jeg å undersøke hvordan en barnevernsarbeider kan bruke denne samtalen til å kunne avdekke et skadelig forhold som seksuelle overgrep. Hensikten med oppgaven er å sette fokus på hvordan en barnevernsarbeider kan bruke den dialogiske samtalemetoden i møte med barn, for å kunne avdekke seksuelle overgrep i en undersøkelse. Teoridelen tar for seg ulik faglitteratur, lovverk og studier. Disse omhandler temaet seksuelle overgrep, traumebevisst tilnærming, barneverntjenesten, avdekking i samtaler og barnesamtalen. Basert på faglitteraturen og studiene som blir presentert i oppgaven, ble det diskutert hva slags kunnskap og forhold som kan være viktig å ha med inn i en avdekkende barnesamtale, hva slags betydning dette kan ha innenfor den dialogiske samtalemetoden og hvordan en barnevernsarbeider kan anvende dette i praksis. Avslutningsvis vil jeg trekke noen tråder mellom teori og erfaringer gjennom en diskusjon, slik at problemstillingen vil bli besvart.
dc.description.abstractThe bachelor thesis is based on the following thesis question: «In what way can a child welfare worker use the children ́s conversation to uncover sexual abuse in an investigation?» The child welfare service has a major task in preventing and detecting harmful conditions in which children live. One of these harmful conditions is being sexually abused. After my internship in the child welfare service, I got the impression that the child welfare worker rarely reveals sexual abuse in an investigation. A child welfare worker is entitled to get a conversation in a private room with a child. Based on this information, I wanted to investigate how a child welfare worker can use the children ́s conversation to uncover a harmful relationship such as sexual abuse. The purpose of the thesis is to focus on how child welfare workers can use the dialogical communication method with children, to uncover sexual abuse in an investigation. The thesis includes literature, legislation, and studies. These contains the topics of sexual abuse, trauma- conscious approach, the child welfare service, uncovering in conversations and the children ́s conversation. Based on the literature and the studies that are presented in the thesis, it was discussed what kind of knowledge and conditions that can be important to include in an uncovering child conversation, what kind of significance this can have within the dialogical conversation method and how a child welfare worker can apply this in practice. Finally, I will draw some threads between the theory and experience through a discussion, so that the thesis question will be answered.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAvdekking av seksuelle overgrep ved bruk av barnesamtalen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record