Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMidjo, Turid
dc.contributor.authorOlstad, Matilde Margareta
dc.date.accessioned2021-09-28T18:47:28Z
dc.date.available2021-09-28T18:47:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:34818551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785750
dc.description.abstractSiden 1980-årene har evidensbasert praksis vært et attraktivt konsept med tanke på å gjøre velferdstjenestene mer gjennomsiktig og ansvarlige i lys av kvaliteten en forskningsbasert praksisutøvelse representerer. Offentlige styringssignaler sikter mot en økt satsing på forskning og evidensbasert praksis i barnevernet, men evidensbevegelsen blir møtt med både entusiasme og kritikk. Denne bacheloroppgaven diskuterer ulike forståelser av evidensbasert praksis, evidensbasert praksis sett opp mot konteksten for barnevernets praksis, standardisering og skjønnsutøvelse samt erfaringsbasert kunnskap sin posisjon i et evidensbasert barnevern. Oppgavens problemstilling er: I hvilken grad er evidensbasert praksis forenelig med konteksten for barnevernets praksis? Dette er en teoretisk oppgave der systematisk litteratursøk er benyttet for å finne relevant litteratur som belyser problemstillingen. Oppgaven presenterer litteratur som indikerer at evidensbasert praksis i vid forstand er mer forenelig med barnevernets kontekst enn evidensbasert praksis i snever forsand. En evidensbasert praksis er ikke synonymt med en standardisert praksis, men de går ofte hånd i hånd. Studier viser at standardiserte metode kan ha bedre effekt enn tradisjonelle og at de kan øke kvalitet og profesjonell selvtillit. Samtidig fordrer barnevernets kompleksitet evidensbaserte og standardiserte metoder og fremgangsmåter som gir rom for tilpasning til den enkelte situasjon. Skjønnsutøvelsens posisjon i en evidensbasert praksis er usikker, men ut fra oppgavens diskusjon ses et komplementært forhold mellom evidens og skjønn der evidensbasert kunnskap informerer skjønnsutøvelsen som mest forenelig med barnevernets kontekst. Bacheloroppgaven gir ikke et entydig svar på om evidensbasert praksis er forenelig med barnevernets kontekst, men konkludere med at diskusjonen rundt evidensbasert praksis oppmuntrer til et kritisk blikk på kriterier for kunnskapsutvikling og hvilke typer kunnskap og kompetanse det er behov for i barnevernet og sosialt arbeid generelt.
dc.description.abstractEvidence-based practice has been an attractive concept since the 1980s regarding how to make welfare services more transparent an accountable in light of the quality that research represents. There is an increased aim toward evidence-based practice and research in child welfare from public governance, but evidence-based practice is met with both enthusiasm and criticism. This bachelor thesis discusses different understandings of evidence-based practise, evidence-based practise in the context of child welfare service, standardization, professional discretion and experience-based knowledge´s position in an evidence-based practice. The thesis question is: To what extent is evidence-based practice compatible with the context of child welfare practice? This is a theoretical thesis where systematic literature search is used to find relevant literature. The thesis presents literature that indicates that evidence-based practice in a broad sense is more compatible with child welfare than evidence-based practice in a narrow sense. An evidence-based practice is not synonymous with a standardized practice, but evidence-based practice often leads to increased standardization. Studies show that standardized methods can have a better effect than traditional ones and that it can increase quality and professional self-confidence. However, the complexity of child welfare requires that evidence-based practice allow for adaptation to the individual situation. Professional discretion´s position in an evidence-based practice is uncertain, but based on the thesis' discussion, a complementary relationship between evidence and discretion where evidence-based knowledge informs the exercise of discretion is seen as most compatible with the context of child welfare context. The bachelor thesis does not provide an unambiguous answer as to whether evidence-based practice is compatible with the child welfare context but concludes that the discussion around evidence-based practice encourages a critical approach towards criteria for knowledge development and what knowledge and competence is needed in child welfare and social work in general.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt evidensbasert barnevern?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel