Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHorneman, Kristin
dc.contributor.authorJohnsen, Nikita
dc.date.accessioned2021-09-28T18:46:41Z
dc.date.available2021-09-28T18:46:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:35639402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785724
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgavens problemstilling er: Hvordan kan vår forståelse av ungdoms rusbruk og vår kunnskap om risikofaktorer bidra til tidligere intervensjon av ungdoms rusproblemer på barneverninstitusjon? Problemstillingen besvares ved en litteraturstudie, hvor det blir presentert eksisterende kunnskap innenfor feltet. Formålet med studien er å lære mer om hvordan man kan tidlig intervenere rusproblem blant ungdom på barneverninstitusjon slik at ungdommene kan få den hjelpen de trenger, så tidlig som mulig. Tidlig intervensjon er viktig da rusproblemer kan ha mange negative konsekvenser, spesielt om man begynner å bruke rusmidler i tidlig alder. Det er et kjent problem at det er en stor andel ungdommer på barneverninstitusjon som begynner å ruse seg eller utvikler rusproblemer mens de er på institusjon. Ungdommene på barneverninstitusjon har opplevd ting som begrunner deres behandlingsbehov. Det disse ungdommene har opplevd gjør også at de har en stor risiko for å utvikle rusproblemer. Om man ikke får intervenert rusproblemene på et tidlig tidspunkt, kan de utvikle seg og det kan få flere negative konsekvenser. Resultatet av studien er at det er flere måter å forstå ungdoms rusbruk på. Mange rusbrukere opplever å bli stigmatisert, noe som gjør at mange vegrer seg for å snakke om rusproblemene sine til andre. Det er derfor viktig at man reflekterer over egen forståelse. Forståelsen man har, påvirker hvordan man vurderer risikofaktorene for at en ungdom utvikler rusproblemer. En viktig faktor ved tidlig intervensjon av rusproblemer er at man har kunnskap om risikofaktorer. Likevel er det ikke nok å ha kunnskap, man må også vite hvordan man bruker kunnskapen. I tillegg må man ha mot til å handle. Forståelsen man har av ungdoms rusbruk avgjør hvordan man vurderer risikofaktorene. I tillegg vil en økt kunnskap om risikofaktorer også påvirke hvordan vi forstår ungdommens rusproblem. Stikkord: rusproblem, tidlig intervensjon, barneverninstitusjon, ungdom, forståelse, stigma, risikofaktorer.
dc.description.abstractThe thesis’ problem is: How can our understanding of adolescent drug use and our knowledge of risk factors contribute to earlier intervention of adolescent substance abuse problems in child welfare institutions?The problem is answered in a literature study, where existing knowledge in the field is presented. The purpose of the study is to learn more about how to intervene early on adolescent substance abuse problems in child welfare institutions so that the adolescents can get the help they need, as early as possible. Early intervention is important as substance abuse problems can have many negative consequences, especially if you start using drugs at an early age. It is a known problem that a large proportion of adolescents in child welfare institutions begin to intoxicate themselves or develop substance abuse problems while they are in the institution. The young people in child welfare institutions have experienced things that justify their need for treatment. What these young people have experienced also means that they have a high risk of developing substance abuse problems. If the substance abuse problems are not intervened at an early stage, they can develop and this can have several negative consequences. The result of the study is that there are several ways to understand adolescent drug use. Many drug users experience being stigmatized, which means that they might not want to talk to others about their substance abuse problems. It is therefore important that you reflect on your own understanding. The understanding one has, affects how one assesses the risk factors for an adolescent to develop substance abuse problems. An important factor in early intervention for substance abuse problems is that one has knowledge of the risk factors. Still, it is not enough to have knowledge. One must also know how to use the knowledge. In addition, one must have the courage to act. The understanding one has of adolescent drug use determines how one assesses the risk factors. Furthermore, increased knowledge about the risk factors will affect how we understand the adolescents drug use. Keywords: substance abuse problem, early intervention, child welfare institution, adolescents, understanding, stigma, risk factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig intervensjon av rusproblemer hos ungdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel