Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristin Horneman
dc.contributor.authorCamilla Kalager
dc.date.accessioned2021-09-28T18:46:37Z
dc.date.available2021-09-28T18:46:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:23052279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785717
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er dyreassisterte intervensjoner på barneverninstitusjon. Problemstillingen er derfor følgende: På hvilken måte kan dyr være døråpner i miljøterapien? Hensikten med denne oppgaven er å løfte fram forskningen på temaet DAI- Dyreassisterte intervensjoner og se på overføringsverdien til miljøterapien på institusjon for barn og unge. Oppgaven baserer seg på allerede ferdigstilt litteratur, og det teoretiske grunnlaget er nøye valgt ut med tanke på relevansen i det barnevernsfaglige arbeidet. Barn og unge på institusjon kommer fra en kaotisk hverdag preget av tilknytnings- og relasjonssskader og lav selvfølelse. For å få til et endrings- og utviklingsarbeid må de unge få jobbe med seg selv, bli trygge og bygge opp relasjoner igjen. Dyr har vist å gi fysiologiske og psykologiske påvirkninger på mennesker. Oppgaven ser derfor på hvilken måte dyrene kan åpne opp for nye tilknytninger og bedre selvfølelse gjennom økt mestringstiltro. Studier gjennomført med grunnlag på barn og unge på barneverninstitusjon viser en stor andel med psykiske lidelser, og da en komorbiditet med angst og depresjon. De viser også en manglende kompetanse hos de ansatte med behandling mot komorbiditet. Oppgaven vil derfor også belyse om dyr kan hjelpe miljøterapeutene i arbeidet med å redusere psykiske lidelser hos barn og unge.
dc.description.abstractThe theme for this bachelor thesis is animal-assisted interventions at a child welfare institution. The topic question is therefore the following: In what way can animals be a door opener in environmental therapy? The purpose of this thesis is to highlight the research on the topic of DAI- Animal-assisted interventions and look at the transfer value of environmental therapy in an institution for children and young people. The thesis is based on already literature and the theoretical basis has been carefully selected with regard to the relevance of the child welfare work. Children and young people in institutions come from a chaotic everyday life characterized by attachment and relationship damage and low self-esteem. In order to bring out change and development work, the young people must be able to work on themselves, build confidence and build relationships again. Animals have been shown to have physiological and psychological effects on humans. The thesis therefore looks at how the animals can open up for new connections and better self-esteem through increased confidence in coping. Studies based on children and young people at child welfare institutions show a large proportion with mental disorders, and then a comorbidity with anxiety and depression. It also shows a lack of competence among employees with treatment for comorbidity. The thesis will therefore also shed light on whether animals can help environmental therapists in the work of reducing mental disorders in children and young people.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTittel: På hvilken måte kan dyr være døråpner i miljøterapien? Undertittel: Dyreassisterte intervensjoner på barneverninstitusjon.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel