Show simple item record

dc.contributor.advisorIsaksen, Lasse Skogvold
dc.contributor.authorBjørnsgård, Malin
dc.date.accessioned2021-09-28T18:46:34Z
dc.date.available2021-09-28T18:46:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:34466659
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785713
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er det forebygging av seksuelle overgrep mot barn som har vært det overordnede temaet og problemstillingen ble utformet slik: «Hva kan barneskoler gjøre i forebygging av seksuelle overgrep mot barn?». Seksuelle overgrep mot barn er gammelt fenomen, men er i dagens samfunn et relativt tabubelagt tema (Teigstad, 2017) som mange synes det er vanskelig å snakke om. Håpet er at denne bacheloroppgaven kan være med å sette et større fokus på hvor viktig det er å arbeide med og spre kunnskap om temaet sammen med barna. Temaet har de siste årene blitt mer aktualisert, og har i større grad blitt mer omtalt i form av avisartikler, bøker, kampanjer ol. I barneskolen har det kommet flere tilpassede opplegg som er aktuelt til de ulike klassetrinnene. Jeg ønsker å bruke denne oppgaven til å tilegne meg ny og dypere kunnskap om hvordan skolen kan arbeide forebyggende med seksuelle overgrep, men også for å lære mer om hvordan man kan arbeide forebyggende direkte med barn. I barneverntjenesten kommer man ofte sent inn i barnets liv, mens i skolen kan vi være med å arbeide forebyggende. For å finne svar på problemstillingen har jeg innhentet informasjon fra ulike forskningartikler, teori og fagbøker fra relevante kilder. Innhenting av teori har vært grunnleggende for å kunne svare på problemstillingen og trekke en konklusjon i avslutningen.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, it is prevention of sexual abuse against children that has been the superior theme, and the issue was designet like this: «What can primary schools do to prevent sexual abuse against children?». Sexual abuse against children is an old phenomenon, but is in today’s community a pretty tabulated theme, that many people thinks is hard to talk about. The hope is that this bachelor thesis can be a part about getting a bigger focus on how important it is to work and spread knowledge about the theme with the children. The theme about sexual abouse against children has become more up to date, and has been mentioned more in papers, books, campaigns and such. In primary school there has been more custom arrangements that has been updated for the differents classes. I want to use this thesis to gain more new knowledge about how the school can work to prevent sexual abuse against children, but also to learn how you can work direct with the children to prevent sexual abuse. In the child welfare service, you often come in to a childs life late, but in schoold we can participate to prevent the abuse. To fine answers to the issue, i have obtained information from different science articles, theory and books from relevant sources. Obtaining theory has been important so i could find an answer to the issue, and draw a conclusion in the end.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av seksuelle overgrep
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record