Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThrana, Hilde Marie
dc.contributor.authorRamsøy-Halle, Pål
dc.date.accessioned2021-09-28T18:46:09Z
dc.date.available2021-09-28T18:46:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64790829:16585662
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785695
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBarn som har opplevd traumatiske hendelser kan erfare at verden oppleves uhåndterlig og truende. Usikkerhet og engstelse kan føre til at barnet betrakter seg selv som et individ uten tilhørighet og fotfeste i en verden som raser forbi. Dette kan medføre destruktive tanker om seg selv og omverden og kan få uheldige konsekvenser for barns utvikling (Kvello, 2010). Vi mennesker er sosiale vesen. Hvem vi er, hva vi tenker og hva vi gjør er på mange måter et resultat av vår samhandling med andre mennesker. Det er i et sosialt samspill med andre mennesker vi kan finne mening i hvem vi er og hva vi gjør (Håkonsen, 2014). Mentalisering er en stor del av menneskets sosiale utvikling. Våre mentaliserende evner er viktige i etablering av relasjoner til andre mennesker og omverden. Det å se andre innenfra og seg selv utenfra er nyttige perspektiver for selvutvikling og relasjonsbygging med andre mennesker (Håkonsen, 2014). Denne oppgaven ser på hvordan mentalisering kan bli et meningsfylt og terapeutisk verktøy for barn som har opplevd traumer og som bor på omsorgsinstitusjon. Det er et underliggende mål i denne oppgaven at mentaliseringen skal skape gode refleksjoner rundt eget liv, fremme sosiale egenskaper og finne en mening og tilhørighet til omverden. Oppgaven presenterer et utvalg av funn i litteratur som forteller hvorfor og hvordan man igjennom miljøterapi kan skape gode terapeutiske rammer for mentalisering. De forståelsesrammer som er lagt til grunn vil bli drøftet, hvor både etiske og kritiske refleksjoner rundt bruk av mentalisering kommer frem.
dc.description.abstractChildren who have experienced traumatic events may experience that the world is perceived as unmanageable and threatening. Uncertainty and anxiety can lead the child to consider himself an individual without belonging and foothold in a world that is raging past. This can lead to destructive thoughts about oneself and the outside world and can have unfortunate consequences for children's development (Kvello, 2010). We humans are social beings. Who we are, what we think and what we do is in many ways a result of our interaction with other people. It is in a social interaction with other people that we can find meaning in who we are and what we do (Håkonsen, 2014). Mentalization is a big part of human social development. Our mentalizing abilities are important in establishing relationships with other people and the outside world. Seeing others from within and oneself from outside are useful perspectives for self-development and relationship building with other people (Håkonsen, 2014). This thesis looks at how mentalization can become a meaningful and therapeutic tool for children who have experienced trauma and who live in a care institution. An underlying goal in this thesis is that mentalization should create good reflections on one's own life, promote social characteristics and find meaning and belonging to the outside world. The thesis presents a selection of findings in the literature that tell why and how environmental therapy can create a good therapeutic framework for mentalization. The understanding framework that is used as a basis will be discussed, where both ethical and critical reflections on the use of mentalisation emerge.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMentalisering og Miljøterapi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel