Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorYASIR KAMAL SAAD
dc.date.accessioned2021-09-28T18:44:15Z
dc.date.available2021-09-28T18:44:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56776074:22064533
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785638
dc.description.abstractDen norske velferdsmodellen møter på stadig nye globale utviklingstrekk og nasjonale utfordringer, utfordringene dreier seg blant annet om økt migrasjon, globalisering og demografiske endringer med høy levealder samt lav produktivitetsvekst. Disse utfordringene vil i nær fremtid påvirke den norske velferdsmodellen, og spesielt når det gjelder utfordringer knyttet til integreringen av nyankomne flyktninger og deres familier (Willumsen og Ødegård, 2015). Integreringsfeltet i Norge må derfor gjennomgås, her vil innovasjon, kreativitet og nye idéer være nødvendig for å svare på utfordringene. I 2005 kom idéen om Norges største integreringstiltak noensinne, nemlig introduksjonsprogram (SSB, 2017). Programmets hovedmål er å kvalifisere deltakerne til videre deltakelse i arbeidslivet eller utdanning. Kvalifiseringen forutsetter at det må være en assosiasjon mellom programmets innehold og den enkelte deltaers muligheter for å få seg en jobb (IMDi, 2020). Gjennom Oppgaven har jeg sett på hvordan innovasjons-idéen om et arbeidsrettet introduksjonsprogram kan best implementeres, samt viktigheten av et godt samarbeid mellom alle involverte partnerne i integrerings innsatsen. Jeg har i tillegg sett på at iverksette av innovasjonsidéen har ikke alltid vært gjennomførbart (Nesheim et al, 2019).
dc.description.abstractThe Norwegian welfare model faces new and emerging global trends and national challenges. As increased migration, globalization, and demographic change with high life expectancy and low productivity growth. These challenges will affect the Norwegian welfare model in the near future, especially, the challenges related to the integration of newly arrived refugees and their families (Willumsen and Ødegård, 2015). The integration field in Norway must be reviewed, where innovation, creativity, and new ideas will be necessary to respond to the challenges. In 2005, the idea of Norway's largest integration initiative ever came, namely the introduction program (Statistics Norway, 2017). The main goal of the program is to qualify the participants for further participation in work or education. The qualification assumes that there must be an association between the content of the program and the opportunities for each participant to get a job (IMDi, 2020). Through the thesis, I have looked at how the innovation idea of a work-oriented introduction program can best be implemented, as well as the importance of a good collaboration between all the partners involved in the integration efforts. In addition, I have seen that the implementation of the innovation idea has not always been feasible (Nesheim et al, 2019).
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSamarbeidsdrevet innovasjon og integrering
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel