Show simple item record

dc.contributor.advisorEdgar Marthinsen
dc.contributor.authorMaiken Bergmann Engen
dc.date.accessioned2021-09-28T18:43:26Z
dc.date.available2021-09-28T18:43:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55469675:28240498
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785612
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn og hensikt Denne masteroppgaven handler om den digitale læringsressursen «Jeg vet», og om hvordan denne kan være et bidrag til å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Noen barn og unge lever med vold og overgrep i nære omsorgsrelasjoner. Barnehagen og skolen er arenaer hvor barn og unge ferdes mye, og har dermed en sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Undersøkelsens overordnede hensikt er å foreta: en utforskning av forutsetninger og utfordringer knyttet til læringsressursen «Jeg vet», som forebyggende tiltak mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Metode Denne undersøkelsen er en casestudie, med både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Det er benyttet dybdeintervju gjennom innsamling av kvalitativt datamateriale, samt. at det er benyttet en foreliggende rapport med besvarelser fra en spørreundersøkelse, hvor det er gjennomført kvantitative analyser. Resultat og konklusjon: Funn viser at læringsressursen «Jeg vet» kan være et godt pedagogisk verktøy for å øke barn og unges kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Forutsetninger for «Jeg vet» er at det foreligger et behov for en slik læringsressurs. En forutsetning for at ressursen skal bli tatt i bruk er at de som skal benytte seg av den får veiledning og opplæring. Læringsressursen bør bli en del av barnehagen og skolens planverk dersom den skal oppnå ønsket effekt. En annen forutsetning er at læringsressursen er en statlig innsats. Utfordringer med læringsressursen er at det er vanskelig for lærere å snakke med elever om vold og overgrep, delvis fordi det er tabubelagt tema, delvis på grunn av kunnskaps- og kompetansemangel. En annen utfordring er at en slik læringsressurs vil kunne forstås som en symbolsk makt gjennom en moralpolitisk involvering i barn, unge og familiers liv. At deler av innholdet i ressursen vil kunne komme i konflikt med kulturelle eller religiøse ståsted er også å anse som en utfordring. En siste utfordring er at hver barnehage og skole må ha beredskap til å ta imot utsatte barn og unge på en trygg og profesjonell måte, dersom det avdekkes forhold som følge av undervisningen.
dc.description.abstractSUMMARY Background and purpose This master thesis explores the digital school-based education program «Jeg vet», and how it can help prevent violence and sexual abuse against children and adolescents. There are some children and adolescent who live with violence and abuse in their close relations. The kindergarten and school are places where children and adolescent spend a lot of their time and are therefore important arenas for preventive work. The overall purpose of this study is to: explore prerequisite and challenges associated with the learning program «Jeg vet», as a measure to help prevent violence and sexual abuse against children and adolescent. Method This is a case study which includes both qualitative and quantitative approaches. In-depth interview is used to collect qualitative data, and the quantitative data is from an already existing report with responses from a survey, where quantitative analyzes is conducted. Results and conclusion: Findings show that the program «Jeg vet», can be a good educational tool to increase children and adolescents knowledge of violence and sexual abuse. Prerequisites for «Jeg vet», is that such a program is necessary. Another prerequisite for this program to be implemented is that those who are going to use it, need to receive guidance and training. The program should be implemented as a part of the kindergarten and schools curriculum in order to achieve the wanted effect. Another prerequisite is that the learning resource is a governmental effort. One of the challenges with «Jeg vet», is that it’s difficult for teachers to talk about violence and abuse with their pupils. This is partly due to violence and abuse being a taboo topic, and there is a lack of knowledge and competence among teachers. Another challenge is that such a program will in some way be understood as a symbolic power through a moral-political involvement in children, adolescent and families lives. Parts of the contents in the resource may also conflict with cultural or religious views. Teaching about these topics can expose children who have experienced violence and abuse, and therefore every kindergarten and school must have resources to handle those in a safe and professional manner, which will be challenging.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn har rett til kunnskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record