Show simple item record

dc.contributor.advisorNixon, Chantel
dc.contributor.advisorRubensdotter, Lena
dc.contributor.advisorJensen, Maria
dc.contributor.authorHergot, Vendela Gabrielle Solberg
dc.date.accessioned2021-09-28T17:57:09Z
dc.date.available2021-09-28T17:57:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80616609:23122033
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785248
dc.description.abstractDenne oppgaven er en geomorfologisk og overflatesedimentologisk studie av fem forskjellige steder i det store fjordsystemet Isfjorden, som ligger på det vestlige kysten av Svalbard. Denne studien tar sikte på å få en bedre forståelse av de forskjellige kystområdene i dette bestemte fjordsystemet, analysere endringene over tid for å få en bredere forståelse av hvordan klimaet i endring kan påvirke følsomme kystlinjer på Svalbard. Feltarbeid er utført høsten 2020, og har resultert i detaljerte data om kystendringen på seks forskjellige steder, kombinert med feltobservasjoner i området rundt og den interne strukturen til noen utvalgte kystlandformer. Noen sedimentprøver ble tatt på valgt sted for å tjene som gratis data for analysen. Forbindelsesvannområdene til disse områdene er analysert ved hjelp av satellittbilder for å kunne foreta en mer korrekt analyse av de forskjellige endringene i dagens kystområder. Historiske flybilder fra 1990 har blitt levert av NPI på fem av seks forskjellige feltsteder, disse er analysert for å samle mer informasjon om tidligere endringer i disse områdene, på grunn av dette er det gjort en grundigere analyse av hvordan kysten har vært endret siden 1990 til 2020. Geomorfologisk og overflatesedimentologisk forskning er noe som mangler informasjon på Svalbard, og det er ikke gjort mye forskning i dette landskapet før. Kombinert med det følsomme landskapet på Svalbard, på grunn av geologien, den glasiale historien og de ekstreme værforholdene, kombinert med et skiftende klima som forårsaker økt temperatur, spesielt om vinteren og våren, økt nedbør, tining av permafrost og den økende tykkelsen på det aktive laget. Denne analysen viser at noen av disse utvalgte kystsystemene har opplevd en stor forskjell i kystområdene mellom 1990 og 2020, og noen av disse områdene viser nesten ingen forskjell i denne tidsperioden. Årsaken til endringen og årsaken til manglende endring har blitt diskutert, og noen teorier om hvilke endringer som er gjort, og krefter som gjør endringen har blitt fremhevet.
dc.description.abstractThis thesis is a geomorphological and surface sedimentological study of five different locations in the large fjordsystem of Isfjorden, which is located on the western coast on Svalbard. This study aims to get a better understanding of the different coastal areas in this particular fjord system, analyse the changes over time to get a wider understanding of how the changing climate might have an impact on sensitive coastlines on Svalbard. Fieldwork have been conducted in the fall of 2020, and have resulted in detailed data about the coastal change in six different locations, combined with field observations in the surrounding area and the internal structure of some selected coastal landforms. Some sediment samples were taken at selected location, to serve as complimentary data for the analysis. The connecting watersheds to these areas have been analysed by satellite imagery, to be able to conduct a more correct analysis of the different types of change in the modern day coastal areas. Historic aerial photos from 1990 have been delivered by NPI on five out of six different field sites, these have been analysed to gather more information about the past changes in these areas, because of this more in depth analysis have been made on how the coast have changed since 1990 to 2020. Geomorphological and surface sedimentological research is something that lacks of information in Svalbard, and not much research have been done in this landscape before. Combined with the sensitive landscape in Svalbard, because of the geology, glacial history and the harsh weather conditions, combined with a changing climate causing increased temperature, especially during winter and spring season, increased precipitation, thawing permafrost and the increasing thickness of the active layer. This analysis show that some of these selected coastal systems have experienced a large difference in the coastal areas between 1990 and 2020, and some of these areas show almost no difference in this time period. The cause of the change, and the cause of lacking change have been discussed, and some theories on what changes have been made, and forces making the change have been highlighted.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWhere the Arctic River Meets the Sea; Connections Between Fluvial and Shoreline Processes in Isfjorden, Svalbard
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record