Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsen, Asbjørn
dc.contributor.authorHole, Maria Wanvik
dc.date.accessioned2021-09-28T17:56:54Z
dc.date.available2021-09-28T17:56:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80628101:50856699
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785243
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Teknologisektoren i industrialiserte land er en viktig del av økonomien og teknologiske nyetableringer kan bidra til å skape dynamikk i markedet. Trondheim har et teknologifokus med mange teknologiske nyetableringer som springer ut fra NTNU. Til tross for at Trondheim har et teknologifokus, så velger flere entreprenører å flytte bedriften etter at de uteksamineres. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan Trondheim legger til rette for teknologiske nyetableringer. For å få en dypere forståelse av Trondheims entreprenørielle økosystem, sammenligner denne studien bedrifter som har valgt å bli i Trondheim med bedrifter som har valgt å flytte til Oslo. For å belyse tematikken og svare på problemstillingen har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming til datainnsamlingen. Jeg har intervjuet åtte oppstartsbedrifter med utspring fra NTNU som alle befinner seg i oppstartsfasen. Fire er lokalisert i Trondheim og fire i Oslo. Gjennom å undersøke teknologiske nyetableringers ressursbehov og hvilke faktorer som spiller inn på valg av lokasjon, håper jeg å bidra til en forståelse for hvordan det kan tilrettelegges for veksten til en teknologisk nyetablering i oppstartsfasen. Videre at studien vil bidra med en kartlegging av styrker og svakheter i Trondheims entreprenørielle økosystem. I oppgaven benytter jeg ulike teoretiske tilnærminger om individperspektiv på entreprenørskap, ressursteorier, entreprenørielle økosystem og lokaliseringsfaktorer. Teorigrunnlaget sammen med mine empiriske funn, avdekker flere styrker og svakheter i Trondheims entreprenørielle økosystem. Jeg finner at NTNU er en sentral aktør i Trondheims entreprenørielle økosystem som bidrar til å skape kompetente studenter, og bidrar med støtte i form av nettverk og mentorer. Det avdekkes at bedriftene har utfordringer knyttet til å få tak i risikokapital i Trondheim, noe som er nødvendig for videre vekst. Det kommer frem at bedriftene ønsker å være en del av bransjespesifikke fasiliteter, men tilbudet i Trondheim oppleves som mangelfullt. Svakhetene i Trondheims entreprenørielle økosystem grunner hovedsakelig i byen størrelse. Likevel fremkommer det at den entreprenørielle kulturen i Trondheim er sterk og bidrar til å skape gode nettverk som er preget av tillitt og åpenhet. Funnene viser at Trondheims entreprenørielle økosystem er et gunstig sted å starte en teknologisk nyetablering, men at det er et tomrom mellom NTNUs og Trondheims entreprenørielle økosystem. Med noen justeringer kan Trondheim bli mer ettertraktet av en større bredde av teknologiske nyetableringer slik at de etablerer seg mer permanent i Trondheim.
dc.description.abstractAbstract The technology sector plays a vital role in industrialised economies, and new technology ventures can create dynamism in the market. Trondheim is a technology focused city with many technology ventures that spinoff from NTNU. Although Trondheim is focused on technology, several technology entrepreneurs choose to relocate their companies after graduation. In this thesis, I take a closer look at how Trondheim facilitates technology ventures. To gain a deeper understanding of Trondheim's entrepreneurial ecosystem, I compare technology ventures that remain in Trondheim with ventures that have relocated to Oslo. I have applied a qualitative approach to data collection to provide new insight on the topic and answer my research question. I interviewed eight startup ventures originating from NTNU, all of which are in the startup-phase. Four are located in Trondheim and four in Oslo. By examining technology ventures’ resource needs and what factors influenced their choice of location, I hope to contribute to an understanding of how to facilitate the growth of venture creation in the startup-phase. Furthermore, the thesis will contribute with a mapping of strengths and weaknesses in Trondheim's entrepreneurial ecosystem. In the thesis, I use various theoretical approaches on entrepreneurship, resource needs, entrepreneurial ecosystems, and localization factors. The theoretical framework, together with my empirical findings, reveal several strengths and weaknesses in Trondheim's entrepreneurial ecosystem. I find that NTNU is a key player in Trondheim's entrepreneurial ecosystem, and that NTNUs contributions include educating competent students, as well as providing networks and mentors for enterprises. Furthermore, I discover that the ventures have challenges obtaining the venture capital necessary for further growth. I find that the ventures want to be part of an industry-specific facilities, where Trondheim comes short. The weaknesses in Trondheim’s entrepreneurial system mainly stem from the size of the city. Nevertheless, it appears that Trondheim's entrepreneurial culture is strong and contributes to the creation of solid networks characterized by trust and openness. The findings show that its entrepreneurial ecosystem makes Trondheim a beneficial city to start new technology ventures in, yet there is a gap between NTNU’s and Trondheim’s entrepreneurial ecosystems. With some adjustments, Trondheim's entrepreneurial ecosystem may increase its attractiveness to a broader range of technology ventures and entice them to locate there permanently.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTeknologiflukten
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel