Show simple item record

dc.contributor.advisorNina Gunnerud Berg
dc.contributor.authorOle Jørgen Belboe
dc.date.accessioned2021-09-28T17:55:22Z
dc.date.available2021-09-28T17:55:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77050581:30152549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785207
dc.description.abstractSammendrag Dette er en teoretisk masteroppgave som utforsker events som romlig prosess. Formålet er å introdusere begrepet eventscape som felles uttrykksmåte for de rom som oppstår ved events. Jeg argumenterer for at eventscape representerer en mer fordelaktig uttrykksmåte enn event med bakgrunn i endelsen scape og dets referanser til det romlige aspekt. Dette bidrar til en synliggjøring av event som prosess. Videre argumenterer jeg for at eventscape er et unikt romlig uttrykk. Dette rommet representerer det seremonielle, det rituelle og det spektakulære. Det er også rommet for musikalske og teatralske opptredener, samt festivaler og sport, men det har også andre typer uttrykk, som opprør og demonstrasjoner. Eventscape er temporalt, siden en live-event kun skjer én gang, og kan ikke gjentas. Det er også et liminalt rom, noe utenfor tid og sted. Jeg mener at temporaliteten og liminaliteten skaper et rom med helt særegne kvaliteter. Eventscape er et rom hvor totalen utgjør mer enn sine enkelte bestanddeler. Dette rommet gir ofte muligheter for å uttrykke store følelser og frembringer ofte affekt. Det gir også fordelaktige forutsetninger for konstruksjon og fremførelse av identitet for enkeltpersoner og fellesskap, samt skaper tilhørighet blant grupper av mennesker. Rommer muliggjør også store forandringer på de steder som utgjør en del av dets prosesser. Denne oppgaven utforsker all disse aspektene ved eventscape gjennom et grundig blikk på prosessene. Eventscape er lite omtalt i akademisk litteratur, og jeg velger derfor å presentere alle de relevante begrepsforklaringene. Den første delen av oppgaven handler hovedsakelig om egenskapene til, og prosessene involvert i events. Den andre delen handler hovedsakelig om scape og de romlige aspektene. Jeg argumenterer for at eventscape er best forklart som relasjonelt rom; åpent og uten grenser; dynamisk og i konstant endring; gjensidig avhengig av andre rom; et rom hvor mennesker og steder fungerer som gjensidig konstituerende. Et viktig fokus i denne oppgaven blir dermed å utforske eventscape gjennom nyere geografiske og sosiologiske teorier om rom, sted og samfunn, slik som Ikke-Representasjonell teori, Aktør-Nettverksteori og Assemblage teori. Disse er alle ulike uttrykk for en relasjonell tankegang. Jeg konkluderer med at å innføre begrepet eventscape utgjør et nyttig virkemiddel for forståelsen av prosessen. Videre konkluderer jeg med at eventscape illustrerer relasjonalitet utmerket på grunn av sine unike kvaliteter. Mot slutten foreslår jeg at event-studier, samt event-bransjen, kan ha fordeler av å se på events som relasjonelle rom. Dette kan mulig føre til en økt ansvarsfølelse blant alle involverte aktører, slik som planleggere, tilskuere, interessenter og utøvere m.m. En identifisering av hvilke drivkrefter som styrer en slik prosess innebærer også et etisk aspekt, på grunn av de store innvirkninger eventscape kan ha.
dc.description.abstractAbstract This is a theoretical thesis exploring events as spatial processes. The objective is to introduce the notion of eventscape to express the particular form of space of events. I argue that eventscape is a more beneficial expression than event, since all the aspects of event as a process is rendered visible through the suffix scape, and its referral to a spatial dimension. I also argue that eventscape provides a unique form of space. It is the space of celebration, ritual, spectacle, and performance. And the space of music, theatre, festivals, and sports. But it is also the space of contested events, like demonstrations. An eventscape is temporal, in the sense that its live manifestation happens only once in time. It is also a liminal space, a space-out-of-space. The temporality and liminality renders eventscape with certain distinct qualities. Eventscapes is a space that displays being more than the sum of its parts. It has the capacity to bring out large emotions and affect in people. It is a space that enables the construction and display of identity and belonging, individual and collective, and have the capacity to provide considerable change to the places that are part of its process. This thesis explores and describes all these aspects of eventscape through looking at its processes. As eventscape has been scarcely used in academic literature I start off by presenting all relevant existing accounts. The first part of this thesis mainly deals with the properties and processes of event, and the second part deals with the scape and the spatial aspects. I argue that eventscape is a space best seen an expression of relational; open with no boundaries; dynamic and in constant change; interdependent with other spaces; and mutually constitutive as spaces change people, and people change spaces in a dialectical process. As such, the main focus of this thesis becomes the exploration of eventscape through recent theories of space and the social primarily based in geography and sociology, such as Non-Representational Theory, Actor-Network Theory and Assemblage Theory. These are all various expression of relational thinking. I conclude this thesis by arguing that introducing eventscape as a notion is beneficial, and that as a spatial process it provides an excellent illustration of space as relational, due to its unique qualities. In the end, this thesis suggests how both event studies and the event industry could benefit from seeing events as relational spaces, and how this could provide an increased sense of responsibility on part of all actors involved in its process: event professionals, spectators, stakeholders, and performers. Identifying the driving forces of an eventscape could also has an ethical aspect, due to its often-profound impacts.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEventscape - A theoretical exploration of events as spatial processes
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record