Show simple item record

dc.contributor.advisorWollan, Gjermund
dc.contributor.authorEkrem, Janni
dc.date.accessioned2021-09-28T17:54:16Z
dc.date.available2021-09-28T17:54:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56116120:9402568
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785187
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg norske permanente kontor i Brussel og hvordan deres sosiale nettverk bidrar til å øke kunnskapen til og om organisasjonene de representerer og seg selv. Utvalget består av 6 kontor som jobber delvis eller helt med områder innen innovasjon, forskning og/eller utdanning. Forskningsspørsmålet er som følger: På hvilken måte bidrar sosiale nettverk med å øke kunnskapen til og om norske permanente Brusselkontor? For å belyse forskningsspørsmålet mer detaljert, har to underordnete spørsmål blitt lagt til: 1) Hvordan praktiserer norske permanente Brusselkontor nettverksbygging? 2) Hvorfor praktiserer kontorene aktiv kunnskapsdeling og nettverksbygging? Studien belyser hvordan geografisk nærhet i kombinasjon med aktiv nettverksbygging og kunnskapsdeling på den ene siden har bidratt til å promotere og legitimere norske aktører og interesser. Økt interesse og legitimering av norske aktører i Brussel har positive eksternaliteter ved at kunnskapen om dem sprer seg til andre europeiske land. Brussel fungerer på den måten som en forsterkningskoeffisient. På den andre siden har aktiv nettverksbygging og kunnskapsdeling bidratt til tidlig kunnskap om endringer på politiske områder som har redusert usikkerhet for norske statlige og ikke-statlige aktører. Aktiv nettverksbygging og kunnskapsdeling hjelper kontorene med å bygge et omdømme som en kompetent og troverdig aktør. Studien har også funnet og vektlagt kontorenes viktige rolle som mekler av informasjon og kunnskap både hjemover og utad til aktører i Brussel og i Europa. Deres evne og motivasjon til å praktisere kunnskapsdeling og deltakelse i sosiale nettverk er avgjørende for å bidra til organisasjonenes kunnskap og evne til å innovere og tilpasse seg.
dc.description.abstractThis master's thesis addresses Norwegian permanent offices in Brussels and how their social networks help to increase knowledge of and about the organizations they represent as well as themselves. The study’s sample consists represents 6 offices working partly or wholly in areas of innovation, research and / or education. The research question is the following: In what way does social networking help to increase knowledge of and about the Norwegian permanent Brussels office? To better cover the objectives of this study, two minor questions have been added: 1) How does the Norwegian permanent Brussels offices practice networking? 2) Why do offices practice active knowledge sharing and networking? The study highlights how geographical proximity in combination with active networking and knowledge sharing, on the one hand, has helped to promote and legitimize Norwegian actors and interests. Increased interest and legitimacy of Norwegian players in Brussels have positive externalities in that their knowledge spreads to other European countries. Brussels thus acts as a coefficient of reinforcement. On the other hand, active networking and knowledge sharing have contributed to early knowledge of changes in policy areas that have reduced uncertainty for Norwegian state and non-governmental actors. Active networking and knowledge sharing helps the offices build a reputation as a competent and credible player. The study has also found and emphasized the important role of offices as an intermediary of information and knowledge both at home and abroad to actors in Brussels and in Europe. Their ability and motivation to practice knowledge sharing and participation in social networks is crucial in contributing to their organizations' knowledge and ability to innovate and adapt.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleNorske aktører i Brussel: nytten av kunnskapsdeling og sosiale nettverk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record