Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorVammervold, Eira
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:44Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:30204397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783475
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Mennesker med utviklingshemming har de samme grunnleggende rettighetene til seksuell helse som andre. I tillegg har de fleste i denne gruppen interesse for seksualitet og ønsker mer kunnskap om temaet. Likevel viser forskning at tjenesteytere for personer med utviklingshemming har lite kunnskap om hvordan man skal håndtere ulike situasjoner knyttet til utviklingshemming og seksualitet. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan tjenesteytere forholder seg til temaet utviklingshemming og seksualitet. Metode: I denne oppgaven har litteraturstudie blitt brukt som metode. Fem ulike forskningsartikler danner grunnlaget for en diskusjon og konklusjon. Resultat: Basert på de utvalgte vitenskapelige artiklene ble det identifisert tre ulike tema med deltema: 1. Seksualitet hos personer med utviklingshemming - Opplevelsen av seksualitet hos tjenestemottakere - Utfordringer knyttet til seksualitet 2. Tjenesteyteres tilnærming - Tjenesteyteres holdninger - Tjenesteyteres roller - Håndtering av seksualitet og tjenestemottakere ved enheter 3. Behov for kompetanse hos tjenesteytere og tjenestemottaker - Tjenestemottakeres ønske og behov for kunnskap - Tjenesteyteres behov for økt kompetanse Konklusjon: Basert på artiklene kan en konkludere med at det er et gap mellom tjenestemottakers ønsker og tjenesteyteres kompetanse når det kommer til seksualitet. Tjenestemottakerne i artiklene hadde et ønske om å lære mer om temaet. Artiklene viser at det er hensiktsmessig for tjenesteytere og tjenestemottakere å få mer kunnskap om seksualitet. Ifølge artiklene har mange tjenesteytere uklare roller når det kommer til håndtering at utviklingshemming og seksualitet, i tillegg til at enkelte har negative holdninger til temaet. Økt kompetanse blant tjenesteytere kan gi bedre holdninger og økt forståelse for temaet. I tillegg kan økt kompetanse hos tjenesteytere føre til bedre tilrettelegging slik at denne gruppen skal få ivaretatt sine rettigheter til seksuell helse. Nøkkelord: utviklingshemming, seksualitet, tjenesteytere, kunnskap Antall ord: 6658
dc.description.abstractSummary Background: People with learning disabilities have the same human rights to sexual health as the rest of the population. I addition, most people with a learning disability are interested in sexuality and want to learn more about the topic. However, research suggests that support workers for this group lack knowledge on how to deal with situations regarding learning disability and sexuality. Purpose: The purpose of this text is to investigate support workers’ approach to the topic “sexuality and learning disabilities”. Method: The method used in this study is “literature review”. Five scientific studies will form the basis for a discussion and a conclusion to answer the thesis statement. Result: Based on the five articles, three main topics emerged: 1. Sexuality of people with a learning disability - The experience of sexuality among people with a learning disability. - Issues regarding sexuality 2. Support workers’ approach - Attitudes among support workers - Roles among support workers 3. The need for education among support workers and people with a learning disability - Desires and need for education for people with a learning disability - Increased knowledge for support workers Conclusion: Based on the articles, one can conclude that there is a gap between the desires of people with learning disabilities and the knowledge regarding sexuality among support workers. The support workers in the articles yearned to learn more about sexuality. The articles shows that increased knowledge on sexuality among support workers and people with learning disabilities would be beneficial. According to the articles, many support workers have unclear roles regarding approaching this topic, in addition to negative attitudes. Increased knowledge to support workers can lead to more positive attitudes and understanding of the subject. Additionally, this can lead to more suitable facilitation to protect the rights to sexual health for people with learning disabilities. Keywords: Learning disabilities, sexuality, support workers, knowledge Number of words: 6658
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTjenesteyteres tilnærming til utviklingshemming og seksualitet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel