Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWisløff, Ulrik
dc.contributor.advisorTjønna, Arnt Erik
dc.contributor.advisorLoe, Henrik
dc.contributor.authorGran Svenningsen, Alexander Robert
dc.date.accessioned2021-09-25T16:29:03Z
dc.date.available2021-09-25T16:29:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82525395:9675391
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783171
dc.description.abstractHensikt: Etablere objektivt målte referanseverdier med tilhørende prediksjonsmodeller for kardiorespiratoriske variabler blant norske ikke-institusjonaliserte menn og kvinner (18-79 år), som gjennomgikk hjerteinfarkt i perioden 2013-2020. Metode: Totalt 70 (18 kvinner) deltakere ble randomisert fra den pågående studien Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction, til å gjennomføre en kardiopulmonal belastningstest med individualisert gradvis protokoll på tredemølle. Kardiorespiratoriske variabler av betydelighet ble målt både ved submaksimal og maksimal belastning, ved bruk av MetaLyzer II (Cortex Biophysik GmBh, Leipzig, Germany) for gassanalyse med miksekammer. Resultater: Gjennomsnittlig alder var 64.9±8.5 og 63.7±9.4 år, kroppsmasseindeks 28.2±3.6 og 27.6±5.4 og V ̇O2peak (mL·kg·min−1) 31.61±7.97 og 25.66±6.1 blant henholdsvis menn og kvinner. Høyeste minuttventilasjon (112.3±27.3 L.min-1) og tidalvolum (2.67±0.45 L) ble målt hos menn <65 år, der det ble observert henholdsvis 18% (p=0.004) og 17% (p<0.001) lavere verdier for menn >65 år. Blant kvinner var både minuttventilasjon (65.1±16.2 L.min-1) og tidalvolum (1.68±0.41 L) tilsvarende på tvers av aldersgruppene. Ventilatorisk anaerob terskel (VThan) og respiratorisk kompensasjonspunkt ble observert ved 73% og 90% av høyeste målte oksygenopptak (V ̇O2peak) blant begge kjønn. Menn over 65 år hadde 5% (p<0.001) høyere VThan (%V ̇O2peak) enn den yngre gruppen, mens det ikke ble observert en forskjell mellom kvinnelige aldersgrupper. Ventilatorisk ekvivalent for CO2 ved VThan (EqV ̇CO2VThan) blant menn <65 år (30.5±2.9) var signifikant lavere enn menn >65 år (34.3±3.7), hvilket indikerer 11% (p<0.001) bedre ventilatorisk effektivitet hos den yngste gruppen. Derimot var EqV ̇CO2VThan forholdsvis likt for kvinner over- og under 65 år (29.6±2.8 vs 29.4±3.4). Prediksjonsmodellene viste ±23.8%, ±25%, ±24.2% ±18.8%, ±11% og ±11.2% presisjon for prediksjon av henholdsvis V ̇Epeak, V ̇CO2peak, VThan, VTpeak, EqV ̇CO2VThan og EqV ̇O2VThan. Konklusjoner: Dette er det første referansematerialet som presenterer normalverdier for-, assosiasjoner mellom- og prediksjonsmodeller for kardiorespiratoriske variabler blant norske infarktpasienter.
dc.description.abstractPurpose: To establish objectively measured reference values and non-exercise prediction models for key cardiorespiratory variables in Norwegian non-institutionalized men and women (18-79 years), with a history of myocardial infarction (MI) within the time period 2013-2020. Methods: In total, 70 (18 women) participants were randomly selected from the ongoing Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction and underwent cardiopulmonary exercise testing, using an individualized graded protocol while walking or running on a treadmill. Sub-maximal and peak values for key cardiorespiratory variables were measured using the MetaLyzer II (Cortex Biophysik GmBh, Leipzig, Germany) ergospirometry system for mixing chamber gas analysis. Results: Mean age was 64.9±8.5 and 63.7±9.4 years, body mass index 28.2±3.6 and 27.6±5.4 and V ̇O2peak (mL·kg·min−1) 31.61±7.97 and 25.66±6.1 for men and women, respectively. Men aged <65 years had the highest peak minute ventilation (112.3±27.3 L.min-1) and -tidal volume (2.67±0.45 L), with 18% (p=0.004) and 17% (p<0.001) lower values, respectively, in men aged >65 years. Peak ventilation (65.1±16.2 L.min-1) and tidal volume (1.68±0.41 L) were lower compared to men, but similar in both age groups among women. Ventilatory anaerobic threshold (VThan) and respiratory compensation point were observed at approximately 73% and 90% of peak oxygen uptake (V ̇O2peak) for both sexes. Men >65 years had 5% (p<0.001) higher VThan (%V ̇O2peak) than men <65 years. No such difference was observed among women. The ventilatory equivalent for CO2 at VThan (EqV ̇CO2VThan) in men <65 years (30.5±2.9) was significantly lower compared to peers >65 years (34.3±3.7), indicating 11% (p<0.001) better ventilatory efficiency in the youngest age group. EqV ̇CO2VThan in women (29.6±2.8 vs 29.4±3.4) was similar for those aged above/below 65 years. Non-exercise prediction models showed ±23.8%, ±25%, ±24.2% ±18.8%, ±11% and ±11.2% accuracy in predicting V ̇Epeak, V ̇CO2peak, VThan, VTpeak, EqV ̇CO2VThan and EqV ̇O2VThan, respectively. Conclusions: This is the first reference material of its kind, establishing normative values for-, associations between- and prediction models for key cardiorespiratory variables in a specific Norwegian MI population.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCardiorespiratory Reference Data in Norwegian Post-Myocardial Infarction Patients
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel