Show simple item record

dc.contributor.advisorWisløff, Ulrik
dc.contributor.advisorNauman, Javaid
dc.contributor.authorHammer, Pål
dc.date.accessioned2021-09-25T16:28:56Z
dc.date.available2021-09-25T16:28:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82525395:47662816
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783169
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBetydning: Et nytt aktivitetsmål Personlig-Aktivitets-Intelligens (PAI) som oversetter hjertefrekvens- variasjoner under fysisk aktivitet (PA) til en enkel og forståelig poengskår, er assosiert med dødelighet av alle årsaker og hjerte- og karsykdommer. Imidlertid er PAI-studier sålangt utført i kaukasiske (Norge, USA) populasjoner, noe som begrenser generaliserbarheten av resultatene. Mål: Målet med denne studien var å evaluere sammenhengen mellom PAI og iskemisk hjertesykdom (IHD) og akutt hjerteinfarkt (AMI) i en stor prospektiv kohort av voksne kinesere i China Kadoorie Biobank (CKB) studien. Hypotese: Et ukentlig oppnådd PAI poengskår ≥100 er assosiert med lavere risiko for IHD og AMI sammenliknet med inaktive (PAI poengskår =0). Design: CKB studien er en prospektiv kohortstudie gjennomført mellom juni 2004 og juli 2008 med en median oppfølgingstid på 8.2 år. Oppsett: Populasjonsbasert. Deltakere: 443792 friske deltakere i alderen 30-79 år (60% kvinner) gjennomgikk kliniske undersøkelser og fylte ut spørreskjemaer i henhold til studieprotokollen til CKB. Eksponering: Ukentlig PAI poengskår for hver deltaker ble estimert og inndelt i 4 kategorier (PAI poengskår 0, ≤50, 51-99, og ≥100). Primærutfall og målinger: Primært sammensatt utfall av IHD (ICD10: I20-I25) og sekundært utfall var AMI (ICD10: I21-I23). Multivariable justerte Cox-regresjonsanalyser ble brukt til å estimere de justerte hazard ratios (AHR) and tilhørende 95% konfidensintervaller (CI). Resultater: Det var 3050 IHD- og 1799 AMI-hendelser i løpet av 3.6 millioner personår med oppfølging. I den multivariable justerte endelige statistiske modellen hvor alle aldergrupper ble analyserte samtidig som ett utvalg, observerte vi 9% risikoreduksjon av IHD (AHD 0.91; 95% KI, 0.83-1.00) i kategorien ≥100 PAI sammenlignet med inaktiv kategori (0 PAI, kontrollgruppe). Ved bruk av enten 40 eller 60 år som cut-off, viste den fullt justerte multivariable modellen en 10% (AHR 0.90; 95% KI, 0.82-0.99) lavere risiko hos de som var over 40 år og 16% (AHR 0.84, 95% KI, 0.75-0.93) lavere risiko hos de som var over 60 år ved å oppnå ≥100 ukentlig PAI sammenlignet med inaktive kontroller. For AMI som utfall observerte vi 7% risikoreduksjon av AMI (AHR 0.93; 95% KI, 0.83-1.05). Resultatene for assosiasjonen mellom PAI og AMI viste en effektmodifikasjon ved alder, og en ukentlig PAI score ≥100 var assosiert med 16% (AHR 0.84; 95% KI, 0.72-0.97) lavere risiko hos de som var over 60 år. AHR assosiert med AMI hos de over 40 år var 0.92; 95% KI, 0.81-1.03). Konklusjoner og relevans: Blant en frisk voksen kinesisk populasjon var en ukentlig PAI poengskår på 100 eller mer assosiert med IHD-hendelser blant forskjellige aldergrupper. Imidlertid, for AMI som utfall, var PAIs assosiasjon sterkere hos de over 60 år ved baseline for oppfølging. Resultatene våre kan ha en potensielt stor folkehelsepåvirkning gjeldende forebygging av IHD i populasjonen generelt.
dc.description.abstractImportance: A novel activity metric Personal Activity Intelligence (PAI) which translates heart rate variations during physical activity (PA) into a simple and understandable score is associated with all-cause and cardiovascular disease mortality. However, PAI studies so far are conducted in Caucasian (Norway, United States) populations, limiting generalizability of the results. Objective: The aim of the present study was to assess the association between PAI and ischemic heart disease (IHD) and acute myocardial infarction (AMI) in a large prospective cohort of adult Chinese in China Kadoorie Biobank Study (CKB). Hypothesis: A target weekly PAI score ≥100 is associated with lower risk of IHD and AMI compared with inactive (PAI score =0). Design: CKB Study- prospective cohort between June 2004 and July 2008 with a median follow-up of 8.2 years. Settings: Population-based. Participants: 443,792 healthy participants 30-79 years of age (60% women) underwent clinical examinations and filled in questionnaires as per the study protocol of CKB. Exposure: Weekly PAI score of each participant was estimated and divided into 4 categories (PAI scores 0, ≤50, 51-99, and ≥100). Main outcomes and measures: Primary composite outcome of IHD (ICD10: I20-I25) and secondary outcome was AMI (ICD10: I21-I23). Multivariable adjusted Cox regression analyses were used to estimate the adjusted hazard radios (AHR) and associated 95% confidence intervals (CI). Results: There were 3050 IHD and 1799 AMI events during 3.6 million person-years of follow-up. In the multivariable adjusted final statistical model, analyzing all age groups concomitantly as one sample, we observed 9% risk reduction of IHD (AHR 0.91; 95% CI, 0.83-1.00) in the category ≥100 PAI compared to inactive category (0 PAI, control group). Using either 40 or 60 years as cut-off, the fully adjusted multivariable model demonstrated a 10% (AHR 0.90; 95% CI, 0.82-0.99) lower risk in those who were above 40 years, and 16% (AHR 0.84; 95% CI, 0.75-0.93) lower risk in those who were above 60 years of age with achieving ≥100 weekly PAI compared to inactive controls. For AMI as an outcome, we observed 7% risk reduction of AMI (AHR 0.93; 95% CI, 0.83-1.05). The results for the association between PAI and AMI showed an effect modification by age, and a weekly PAI score ≥100 was associated with 16% (AHR 0.84; 95% CI, 0.72-0.97) lower risk in those above the age above 60 years. The AHR associated with AMI in those above the age of 40 years was 0.92; 95% CI, 0.81-1.03). Conclusions and relevance: Among healthy adult Chinese population, a weekly PAI score of 100 or more is associated with IHD event across different age groups. However, for AMI as an outcome, the PAI association is stronger among those above the age of 60 years at baseline. Our results may have a potential huge public health impact for the prevention of IHD in the general population.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePersonal Activity Intelligence and Ischemic Heart Disease in a Healthy Population: the China Kadoorie Biobank (CKB) Study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record