Show simple item record

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorBaardseth, Katharina Emilie Borg
dc.date.accessioned2021-09-25T16:25:04Z
dc.date.available2021-09-25T16:25:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34404049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782957
dc.description.abstractBakgrunn: Innen 2030 har FN som mål å utrydde aids-epidemien. I dag lever 38 millioner mennesker med hiv i verden og flertallet bor i Afrika sør for Sahara. Unge kvinner i regionen er særlig utsatte og ukentlig smittes 4500 kvinner mellom 15 og 24 år. Store fremskritt har blitt gjort, men covid-19 har satt viktig arbeid på vent. Det er kritisk å gjeninnføre tiltak som seksualundervisning for å redusere hiv-smitten. En aktuell yrkesgruppe for dette er sykepleiere. Oppgaven skal undersøke hvordan sykepleier kan bruke seksualundervisning til å redusere hiv-smitten hos disse unge kvinnene. Metode: Litteraturstudie som bygger på fag- og forskningsbasert kunnskap, inkludert ti forskningsartikler valgt ut gjennom systematisk litteratursøk. Disse er basert på kvantitative og kvalitative data og har ulike metodiske tilnærminger som randomiserte kontrollstudier, tverrsnittstudier og dybdeintervjuer. Resultat: Det er bred enighet om at seksualundervisning har positiv effekt på seksuell helse og hiv-forebygging. Seksualundervisningen er derimot ikke optimal ved flere av skolene og mange mangler kunnskap om temaet. Det fremkommer også flere grunner til hvorfor unge kvinner er særlig utsatt for hiv, som for eksempel vold og kulturelle konflikter. Konklusjon: Seksualundervisning har en positiv effekt på kvinnenes kunnskap om hiv og seksuell helse. Sykepleieren bør ha faglig og pedagogisk kunnskap, og tilrettelegge undervisningen med tanke på kultur og læreforutsetninger. For å bekjempe aids-epidemien er det derimot flere utfordringer som må tas tak i, og det kan tenkes at også menn og foreldre bør undervises om emnet. Nøkkelord: Seksuell helse, undervisning, hiv, Afrika sør for Sahara, unge kvinner
dc.description.abstractBackground: UN has a goal to end the aids-epidemic by 2030. Today, 38 million people are still living with HIV globally, most of them in Sub-Saharan Africa. Young women are at particular high risk of infection, and weekly 4500 women between the age of 15 and 24 become infected. There have been great improvements, but Covid-19 has forced important work at wait. It is critical to reimplement measures like sexual education to continue to reduce HIV. Nurses are potential educators, and this study will examine how nurses can use sexual education as a tool to reduce HIV among young women in Sub-Saharan Africa. Method: Literature review based on research articles and other literature, including 10 research articles found by systematic literature searching. These are based on quantitative a qualitative data, through randomized controlled trials, cross-sectional studies, interviews etc. Results: Sexual education is commonly known to positively affect sexual health and HIV-prevention. However, the education is deficient at several schools and the youths lack sexual knowledge. Other reasons for high HIV-incidence are also presented, like violence and cultural conflicts. Conclusion: Sexual education has a beneficial impact on women’s knowledge regarding HIV and sexual health. The nurse should have both professional and pedagogical knowledge and facilitate the lessons with regard to culture and the women’s learning abilities. Nevertheless, there are more challenges to the aids-epidemic that has to be faced, and men and parents should receive sexual education too. Keywords: sexual health, education, HIV, Sub-Saharan Africa, young women
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ redusere hiv-smitte hos unge kvinner i Afrika sør for Sahara
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record