Show simple item record

dc.contributor.advisorNakrem, Sigrid
dc.contributor.authorHavnen, Mia
dc.date.accessioned2021-09-25T16:25:00Z
dc.date.available2021-09-25T16:25:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34990187
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782954
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Hensikten med studien er å undersøke hvordan innovasjonen «Stoppestokken», kan bidra til en helsefremmende og forebyggende hverdag for brukere. Både helsepersonell og eldre mennesker står ovenfor ulike utfordringer i hverdagen. Noen av disse har også blitt erfart som sykepleierstudent. I tillegg har sykepleieren en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, hvor velferdsteknologi er en viktig ressurs. Metode: En kvalitativ metode ble brukt for å undersøke helsepersonellets tanker og meninger om innovasjonen. Det ble gjennomført tre halvstrukturerte intervjuer med et strategisk utvalg av fire informanter. Et gruppeintervju med en sykepleier og en ergoterapeut, samt to digitale intervjuer med en sykepleier og en mekatronikk-student. Resultat: Resultatene viser til utfordringer i helsepersonellets og eldres hverdag. Det framkommer at innovasjonen kan ha flere helsefremmende og forebyggende fordeler, som kan lette hverdagen til brukeren. På den andre siden ses det også noen forutsetninger og barrierer knyttet til innovasjonen. Ifølge helsepersonellet kan produktet være et godt hjelpemiddel for dem selv, og til egenbruk for en mindre, utvalgt gruppe eldre. Konklusjon: Studien viser at innovasjonen har potensiale i møte med utfordringene hos helsepersonellet og eldre mennesker. For at «Stoppestokken» skal bidra til en helsefremmende og forebyggende hverdag, behøves det likevel videre forskning og utvikling av produktet.
dc.description.abstractIntroduction: The purpose of the study is to investigate how the innovation «Stoppestokken», can contribute to a health-promoting and preventive everyday life for users. Both healthcare professionals and the elderly, face different challenges in everyday life. Some of these have also been experienced as nursing student. In addition, the nurse has a vital role in the health-promoting and preventive work, where welfare technology is an essential resource. Method: A qualitative method was used to examine the health personnel's thoughts and opinions about the innovation. Three semi-structured interviews were conducted with a strategic sample of four informants. A group interview with a nurse and an occupational therapist. Then two digital interviews with a nurse and a mechatronics student. Result: The results refer to challenges in the everyday lives of health personnel's and the elderly. It appears that the innovation can have several health-promoting and preventive benefits, which can facilitate the user's everyday life. On the other hand, there are also some prerequisites and barriers associated with the innovation. According to healthcare professionals, the product can be a good aid for themselves and for personal use for a smaller, selected patient group. Conclusion: The study shows that the innovation can meet the challenges of healthcare professionals and the elderly people. For «Stoppestokken» to contribute to a health-promoting and preventive everyday life, further research and development of the product are still needed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInnovasjonen «Stoppestokken» - en helsefremmende og forebyggende hverdag?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record