Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndre, Beate
dc.contributor.authorStranden, Karoline
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:43Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:22306761
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782942
dc.description.abstractBakgrunn Fedme og overvekt er et omfattende samfunnsproblem som kan føre til mange helseutfordringer. Sykepleiere vil dermed komme over dette fenomenet overalt i helsetjenesten. Det er viktig at sykepleiere møter disse pasientene med respekt og verdighet, uten å ha negative misoppfatninger eller holdninger. Denne studien undersøker holdninger og misoppfatninger blant helsepersonell og sykepleierstudenters opplevelse av eget kunnskapsnivå om temaet. Studiens hensikt er å se på hvordan mangel på kunnskap om langsiktig behandling av fedme og overvekt, kan påvirke holdninger og misoppfatninger blant helsepersonell. Metode Det ble utført to kvalitative intervjuer med sykepleiere som hadde erfaring fra feltet. Intervjuene ble analysert ved hjelp av meningskoding og meningsfortetting. Sykepleierstudentenes opplevelse av temaet fedme og overvekt i sykepleierutdanningen ble undersøkt ved bruk av en kvantitativ spørreundersøkelse. Antall deltakere var 52 og spørreundersøkelsen ble analysert ved bruk av Excel. Resultat Resultatene fra intervjuene viser at det finnes negative holdninger og misoppfatninger blant helsepersonell. Informantene nevner uttrykk som «nedsatt viljestyrke», «selvforskyldt», og «ikke sett på som en sykdom». Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at studentene opplever å ikke ha gode nok kunnskaper om temaet. Et flertall (55,7%) opplever at de har liten eller ingen kunnskap om behandlingsalternativer. Flertallet (67,3 %) opplever også at de har lite eller ingen kunnskap om sykepleie til pasienter med fedme og overvekt. Konklusjon Studien viser at sykepleiere med erfaring fra feltet har inntrykk av at det finnes misoppfatninger og holdninger blant helsepersonell. Studien viser også at sykepleierstudentene opplever å ikke ha gode nok kunnskaper om langsiktig behandling og sykepleie til pasienter med fedme og overvekt. Funnene tilsier at sykepleierens kunnskapsnivå vil påvirke de oppfatningene og holdninger en har om pasienter som gjennomgår fedmebehandling.
dc.description.abstractBackground Obesity is a widespread problem that can lead to many health challenges. Consequently, nurses will face this phenomenon throughout the healthcare system. It is important that nurses meets these patients with respect and dignity without having misconceptions or negative attitudes. This study examines attitudes among healthcare professionals and nursing students´ experience of their own level of knowledge about the phenomenon. The aim is to examine how lack of knowledge about long-term treatment of obesity and overweight, can affect the attitudes and misconceptions among healthcare professionals. Method Two qualitative interviews were conducted with nurses who had experience from the field. The interviews were analyzed using coding and densification of opinions. The nursing students´ experience of the topic in nursing education was examined using a quantitative questionnaire. The questionnaire had 52 respondents, and was analyzed using Excel. Results The results from the interviews show that there are negative attitudes and misconceptions among healthcare professionals. The informants mention expressions such as “lack of willpower”, “self-inflicted” and “not seen as a disease”. The results from the survey show that students experience lack of knowledge about the subject. A majority (55,7%) experience that they have little or no knowledge of treatment options. The majority (67,3%) also experience that they have little or no knowledge of nurses responsibility in caring for patients with obesity and overweight. Conclusion The study shows that nurses with experience on the field have the impression that there are misconceptions and attitudes among healthcare professionals. The study also shows that nursing students experience lack of knowledge about long-term treatment and nurses responsibility in caring for patients with obesity. The findings indicate that the nurse´s level of knowledge will influence the conceptions and attitudes that one has about patients undergoing obesity treatment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKunnskap, misoppfatninger og holdninger blant helsepersonell i møte med pasienten som gjennomgår fedmebehandling
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel