Show simple item record

dc.contributor.advisorBlekken, Lene Elisabeth
dc.contributor.authorAune, Martin
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:31Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:30409252
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782936
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon Ved krisetider vil sykepleierne ved legevakten være i førstelinjen. Midt i en pandemi hvor det forventes at man skal utføre sykepleie i tråd med føringer for omstilling ønsker jeg å undersøke hvordan dette påvirker sykepleieren ved legevakten sin følelse av utbrenthet, samt se på faktorer som kan være årsak til økt følelse av utbrenthet. I tillegg om det kan være noen forebyggende tiltak som kan iverksettes. Metode Jeg har valgt en prosjektoppgave hvor jeg gjennomførte en kvantitativ undersøkelse for å belyse tematikken. All data brukt i denne studien er hentet fra et spørreskjema ”Ansatte ved legevakten sine erfaringer under koronapandemien”. Jeg tok utgangspunkt i besvarelsene til de sykepleierne som har jobbet både før og under koronapandemien, altså mer enn ett år ansiennitet. Endte derfor opp med 36 besvarelser som jeg hentet ut data fra. Resultater Ut i fra svarene fra de 36 sykepleierne ved legevakten var det 0% som følte seg utbrent, uavhengig av arbeidsområde, før koronapandemien. Mens det varierte i økning under koronapandemien avhengig av arbeidsområde. Konklusjon Denne studien viser at det er en økt følelse av utbrenthet blant sykepleierne ved legevakten under koronapandemien. Målet med denne studien var å undersøke hvorfor sykepleierne ved legevakten følte på følelse av utbrenthet under koronapandemien. Jeg kan ikke si med sikkerhet at mine funn er pålitelige, da det har vært tydelige svakheter ved undersøkelsen. Funnene er allikevel interessante og forskning fra utlandet støtter mine funn.
dc.description.abstractAbstract Background In times of crisis, nurses at the emergency department will be in the front line. In the midst of a pandemic where nursing is expected to be performed in accordance with new guidelines, I want to explore how this affects the feeling of burnout among the nurses at the emergency department. Also, I want to look at what may cause the increased feeling of burnout. In addition, whether there may be any preventive actions than can be implemented. Methods I have chosen a project assignment where I conducted a quantitative study. All data used in this study are taken from a questionnaire ”Ansatte ved legevakten sine erfaringer under koronapandemien”. I used the answers from nurses who have worked both before and during the coronapandemic. Consequently, I ended up with 36 answers which I extracted data from. Results Based on the responses from the 36 nurses at the emergency department, 0% felt burnout, regardless of work area, before the coronapandemic. During the coronapandemic the feeling of burnout increased, depending on the work area. Conclusion This study shows that there is an increased feeling of burnout among nurses at the emergency department during the coronapandemic. The aim of this study was to explore why nurses at the emergency department had a feeling of burnout during the coronapandemic. I can`t say with certainty that my findings are reliable because the study has some weaknesses. However the findings are still interesting and research from abroad supports my findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFølelse av utbrenthet blant sykepleiere ved legevakten under koronapandemien
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record