Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrand, Linn Beate
dc.contributor.authorAnonym
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:53Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34458899
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782912
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Kols er den nest dødeligste sykdommen i Norge etter hjerte- og kar sykdom. Nærmere 250000-350000 personer i Norge er rammet av denne diagnosen. Kols kan føre til nedsatt livskvalitet og isolasjon. Kols gir flere plagsomme symptomer som dyspne og angst. Dersom pasienten rammes av angst grunnet dyspne vil det være viktig at sykepleieren har kunnskaper og ferdigheter til å vite hvordan de kan bistå pasienten med opplevelse av mestring og økt livskvalitet. Hensikt: Gjennom belysning av sykepleiernes utfordringer i møte med pasienter med angst grunnet dyspne kan sykepleiere få en større forståelse for hvordan de best mulig måte kan lindre pasientens utfordringer med angst grunnet dyspne. Metode: Det ble gjennomført et strukturert-litteratursøk der sju kvalitative og ett kvantitativt forskningsstudie ble inkludert Resultat: Diskusjonsdelen viste fire sentrale tema som kunne svare ut problemstillingen som omhandler hvordan sykepleiers pedagogiske funksjon kan hjelpe pasienten, hvordan den gode relasjonen kan bidra til å lindre angst hos pasienten, hvilke intervensjoner kan lindre angst grunnet dyspne og hvordan sykepleieren kan bidra til å bryte sirkelen av angst og dyspne. Konklusjon: Det viste seg at sykepleieren ikke bestandig hadde god nok kunnskap om hvordan sykdommen påvirker pasienten. At pasientene hadde ulik kunnskap om sykdommen, var også en utfordring for sykepleieren. Dersom sykepleieren kjente pasienten fra før kunne den gode relasjonen lindre angsten. Ulike tiltak som adferdsterapi for å håndtere angsten ble ofte benyttet, men det måtte ofte flere ulike tiltak til for å lindre på best mulig måte. Sykepleieren og pasienten hadde ulik oppfatning av alvorlighetsgraden av dyspneen som kunne føre til mistillit hos pasienten. Nøkkelord: Kols, angst, dyspne, sykepleie
dc.description.abstractAbsract Background: copd is the second deadliest desease next after cardiovascular diseases. Almost 2500000-350000 people is affected by this diagnosis. Copd can affect quality of life and can lead to isolation. Copd can give symptoms like dyspnoea og anxiety. If the patients I affected by anxiety in cause of dysnoea, it will be important if the nurse has knowledge and skills how to manage these symptoms. In that way the pasient experience coping and increased quality of life Aim: By setting light on the nurses' challenges in dealing with patients with anxiety due to dyspnea, nurses can gain a greater understanding on how they best can care for the patient's challenges with anxiety due to dyspnea. Method: A structured literature research, who was conducted in seven qualitative and one quantitative research study. Results: The discussion section showed four key topics that could answer the issue that deals with how the nurse's pedagogical function could help the patient, how a good relationship can help relieve the patient's anxiety, which interventions can relieve anxiety due to dyspnea and how the nurses can help break the cycle of anxiety and dyspnea. Conclusion: It turned out that the nurse did not always have good enough knowledge about how the disease affects the patient. The fact that the patients had different knowledge about the disease was also a challenge for the nurse. If the nurse knew the patient from before, the good relationship could relieve the anxiety. Various interventions such as behavioral therapy to deal with anxiety were often used, but several different measures were often needed to alleviate the best possible way. The nurse and the patient had different views on the severity of the dyspnoea that could lead to mistrust for the patient. Key words: COPD, anxiety, dyspnoea, nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan sykepleiere kan bidra til å lindre angst grunnet dyspne hos pasienter rammet av KOLS?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel