Show simple item record

dc.contributor.advisorBlekken, Lene Elisabeth
dc.contributor.authorHolmen, Ingvild Skaufel
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:02Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43180203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782886
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractInnledning: Basale smittevernrutiner har lenge vært kjent som et viktig tiltak for å begrense helseassosierte infeksjoner. Likevel blir det ikke utført ofte nok. Hensikten med denne studien er å se på sykepleieres etterlevelse av basale smittevernrutiner relatert til antibiotikablanding og hvordan ytre faktorer påvirker etterlevelsen. Metode: Kvantitativ studie i form av en digital spørreundersøkelse utsendt til sykepleiere innen samme klinikk på St.Olav Hospital. Resultater: Resultatet viste variabel grad av egenrapportert etterlevelse av basale smittvernsrutiner relatert til blanding av antibiotika. Tidspress, forstyrrelser, uegnet arbeidssted og utilstrekkelige fasiliteter kommer fram som negative påvirkningsfaktorer for etterlevelsen. Konklusjon: Funnene i datainnsamlingen støtter forskning om at etterlevelse av basale smittevernrutiner har et forbedringspotensial. Ytre faktorer som tidspress, forstyrrelser, uegnet arbeidssted og utilstrekkelige fasiliteter ser ut til å ha påvirkning på etterlevelsen. Nøkkelord: Etterlevelse, sykepleiere, basale smittevernrutiner, antibiotikablanding, ytre faktorer.
dc.description.abstractIntroduction: Standard precautions have long been known as an important measure to limit health-associated infections. Nevertheless, it is not performed often enough. With this thesis, the focus is on nurses' compliance with standard precautions related to preparation of antibiotics and how external factors affect compliance. Method: Quantitative study in the form of a digital survey sent to nurses within the same clinic at St. Olav Hospital. Results: The result showed variable degree of self-reported compliance with standard precautions related to the preparation of antibiotics. Time pressure, disturbances, unsuitable place of work, and inadequate facilities emerge as influencing factors for the degree of compliance. Conclusion: The findings in the data collection support research that compliance with standard precautions has the potential for improvement. External factors such as time pressure, disturbances, unsuitable place of work and inadequate facilities appear to have an impact on compliance. Keywords: Compliance, nurses, standard precautions, preparation of antibiotics, external factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleieres etterlevelse av basale smittevernrutiner relatert til blanding av antibiotika.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record