Show simple item record

dc.contributor.advisorSagsveen, Espen
dc.contributor.authorAadal, Trond Maaø
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:01Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43280608
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782883
dc.description.abstractBakgrunn Fatigue kan beskrives som et fenomen, og følges av symptomer som blant annet utmattelse og kraftløshet. Omtrent 11 prosent av den norske befolkningen er rammet av tilstanden i ulik grad, og utbredelsen er økende med alder. Personer som har, eller har hatt kreft, er særlig risikoutsatt for å utvikle denne tilstanden. Hensikt Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan sykepleieren kan fremme helse hos brukere med kronisk fatigue, ved å motivere til fysisk aktivitet. Brukergruppen som oppgaven tar utgangspunkt i, bor i eget hjem og er mottakere av hjemmesykepleie. Den formulerte problemstillingen som oppgaven skal besvare er, «Hvordan kan sykepleieren fremme helse hos brukere med kronisk fatigue ved å motivere til fysisk aktivitet?». Metode Metoden som er brukt i denne studien, er litteraturstudium. Resultat Det ble funnet to fremtredende hovedtemaer i denne studien, helse og motivasjon. Funnene viser at symptomer på fatigue kan reduseres ved fysisk aktivitet, og på denne måten føre til bedre helse. Brukeres innsats til å utføre fysisk aktivitet, avhenger både av kunnskap om de helsemessige fordelene og av symptomtrykket. Mange brukere med fatigue har eller har hatt kreft eller annen alvorlig sykdom, som gjør at brukere med fatigue er usikker og bekymret for å belaste kroppen med fysisk aktivitet. Konklusjon Fysisk aktivitet viser seg å redusere symptomer på fatigue. På bakgrunn av at oppgaven har valgt å forstå helse, i betydningen fravær av sykdom eller fravær av symptom på sykdom, kan det bekreftes at helse kan fremmes ved at en sykepleier motiverer en bruker med kronisk fatigue til fysisk aktivitet. Nøkkelord Fatigue, sykepleie, bruker, motivasjon og helse.
dc.description.abstractBackground Fatigue can be described as a phenomenon, and is followed by symptoms such as fatigue and weakness. About 11 percent of the Norwegian population is affected by the condition to varying degrees, and the prevalence is increasing with age. People who have, or have had cancer, are particularly at risk for developing this condition. Purpose The purpose of this exercise is to look at how the nurse can promote health in users with chronic fatigue, by motivating them to physical activity. The user group on which the thesis is based, lives in their own home and are recipients of home nursing. The formulated problem that the thesis must answer is, "How can the nurse promote the health of users with chronic fatigue by motivating them to physical activity?". Method The method used in this study is literature study. Result Two prominent main themes were found in this study, health and motivation. The findings show that symptoms of fatigue can be reduced by physical activity, and in this way lead to better health. Users' efforts to perform physical activity depend both on knowledge of the health benefits and on the symptom pressure. Many users with fatigue have or have had cancer or other serious illness, which makes users with fatigue insecure and worried about burdening the body with physical activity. Conclusion Physical activity has been shown to reduce fatigue symptoms. On the basis that the thesis has chosen to understand health, in the sense of absence of disease or absence of symptoms of disease, it can be confirmed that health can be promoted by a nurse motivating a user with chronic fatigue to physical activity. Keywords Fatigue, nursing, user, motivation and health.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFatigue, fysisk aktivitet og sykepleie.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record